Reseregler i Installationsavtalet

Från och med den 1 januari 2018 startar de nya resereglerna, med utgångspunkt från det nuvarande regelverket. Nedan har vi sammanfattat vad de nya reglerna innebär för dig som elektriker och som går under Installationsavtalet.

De tre huvudsakliga förändringarna med de nya resereglerna är att:

  1. Du får resetillägg från företaget till arbetsplatsen, istället för som tidigare från hemortsgränsen/resegränsen.
  2. Annat sätt att beräkna resan.
  3. Nytt regelverk för firmans bil från hemmet.


Bättre planering – kortare resor

Målet i årets avtalsrörelse, angående resorna, har varit att förkorta resorna till och från arbetet för våra medlemmar.

Så långt det är möjligt vill vi att arbetsgivaren i sin planering ska ta hänsyn till var de anställda bor och vilka arbetsplatser de ska åka till.

Frizon för att få bättre planering

Nytt i avtalet är en frizon runt hemmet på 3 km. Inom denna frizon utgår ingen ersättning för resan. Om arbetsplatsen är inom zonen och resvägen är mer än 5 km utgår ersättning.

Frizon för att få bättre planering

Beräkning av restid

Restiden beräknas utifrån den lokala kollektivtrafikens restidsplanerare.

Beräkning av restid

Beräkning av restid

Resetillägg och restidsersättning utanför hemorten

Resetillägg är den ersättning du får istället för restidsersättning när du åker med eget eller arbetsgivarens fordon.

Restidsersättning är den ersättning du får för den tid, mätt med reseplanerare eller verklig tid.

Kostnadsersättning, utöver ovanstående, utgår för till exempel kommunala färdmedel, milersättning eller genom andra överenskommelser.

Allmänna kommunikationer

Om du reser med allmänna kommunikationer/kollektivtrafik, betalar din arbetsgivare ett resetillägg för din restid som är utanför din ordinarie arbetstid. Ersättningen betalas som restidsersättning.

Beräkningen av restiden ska göras med reseplanerare för snabbaste resväg från företaget till arbetsplatsen.

Allmänna kommunikationer

Allmänna kommunikationer

Egen bil eller företagets bil

Om du åker till jobbet med egen eller företagets bil kräver det en separat överenskommelse. Du får även ersättning för din restid när du reser själv samt samåker med dina kollegor.

Din arbetsgivare betalar då ett resetillägg på 1,60 kr per km, räknat från företaget till arbetsplatsen. Avståndet mellan företaget och arbetsplatsen bestäms utifrån kortaste resväg enligt den kartdatabas som parterna kommit överens om. (Eniro)

Företagets bil – förare

För att utgå hemifrån i företagets bil ska man ha en överenskommelse där villkoren bör dokumenteras.

Om inget avtalats gäller följande:
Om du har företagets bil hemma hos dig, då ska du vara ute på din arbetsplats kl. 07.00. 30 minuter av den totala restiden till jobbet är då din egen tid. För den tiden får du ingen ersättning. Detsamma gäller hemresan.

Företagets bil – förare

Företagets bil – förare

Företagets bil – passagerare

Passagerare som hämtas vid eller i anslutning till bostaden får restidsersättning för verklig restid. I det fall föraren tar med sig passagerare i bilen får även föraren restidsersättning för hela resan.

Företagets bil – passagerare

Företagets bil – passagerare

Lokala överenskommelser

Andra överenskommelser kan träffas lokala, inom företaget eller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om man kommer överens om en lokal uppgörelse är det viktigt att ha följande tre saker i åtanke:

  1. Krav på skriftlig överenskommelse.
  2. Automatisk uppsägningsregel efter tre månader.
  3. Därefter uppsägningsregel tre månader.


Orter utan och med nuvarande hemortsavtal

På orter där hemortsavtal redan tidigare har upprättats och godkänts av EIO och SEF, ska dessa tillämpas.

Orter utan och med nuvarande hemortsavtal

Orter utan och med nuvarande hemortsavtal

På orter där hemortsavtal inte har upprättats, tillämpas en hemortsgräns i form av en cirkel med 3 km radie runt varje företag.

Orter utan och med nuvarande hemortsavtal

Orter utan och med nuvarande hemortsavtal


Från företaget till arbetsplatsen – utanför hemorten

Från och med 2018 kommer både resekostnadsersättning, restidsersättning/resetillägg beräknas från företaget till arbetsplatsen.

Från företaget till arbetsplatsen – utanför hemorten

Från företaget till arbetsplatsen – utanför hemorten

Reseräkning och kvitton

Du har en skyldighet att redovisa din verkliga resa om arbetsgivaren kräver det. Detta för att arbetsgivaren och du, ska kunna göra en korrekt skattemässig redovisning.

Övergångsbestämmelser

De nya resereglerna gäller för arbeten som påbörjas efter 1 januari 2018. Överenskommelser kan träffas om andra reseregler och företagets bil innan 1 januari 2018.

Har du frågor om de nya resereglerna?

Om det känns som att det är mycket nytt på en gång att ta in kan du alltid höra av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se. Vi kopplar dig till en lokal ombudsman som kan hjälpa till att ytterligare reda ut de nya resereglerna. Om du hellre vill att vi kommer ut och besöker din arbetsplats och förklarar på plats så är det bara att säga till. Vi har samlat vanliga frågor och svar nedan.

Frågor & svar om de nya resereglerna

Uppdaterad: