Fotograf: Diana Oldenburg

Vår organisation

Elektrikerna består av cirka 22 000 medlemmar och nästan 3 000 förtroendevalda vars engagemang och delaktighet är det bränsle som gör att facket lever och utvecklas.

Förbundet är geografiskt indelat i 13 avdelningar. Du är medlem i den avdelning du bor i, men kan begära övergång till annan avdelning om du har din anställning där.

Varje avdelning anordnar ett årligt AR (avdelningens representantskap). På dessa representantskap ska varje arbetsplats med facklig närvaro representeras. Det gäller även på de arbetsplatser där det saknas klubb, men där det finns fackligt ombud (det som tidigare hette kontaktombud).

Klubbar och förtroendevalda är förbundets viktigaste beståndsdelar. Det är på arbetsplatserna som det fackliga arbetet ger direkt medlemsnytta. Klubben styrs av klubbstyrelsen, som röstas fram av medlemmarna på arbetsplatsen. På vissa ställen finns också ortsklubbar, vilket omfattar medlemmar inom det geografiska området.

I avdelningarna arbetar fackligt förtroendevalda som är utsedda av medlemmarna i respektive avdelning. Deras främsta uppgift är att se till så att medlemskapets värde förbättras på kort och lång sikt.

Varje vår hålls ett centralt representantskap (CR) där framröstade ombud från förbundet rapporterar om årets verksamhet och röstar om motioner som har kommit in. Vart fjärde år är det kongress, förbundets högsta beslutande organ, då röstas bland annat ny ledning och styrelse fram samt man antar nya stadgar.

Under kongressperioderna är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av förbundsledningen (förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och förhandlingschef) samt nio ledamöter från avdelningarna. 

Elektrikerna är 1 av 14 förbund som ingår i samarbete med LO, Landsorganisationen i Sverige samt del av 6F som består av Elektrikerna, Byggnads, Seko, Målarna och Fastighets.

Granskad: