Fotograf: Diana Oldenburg

Vår organisation

Elektrikerna består av cirka 22 000 medlemmar och nästan 3 000 förtroendevalda vars engagemang och delaktighet är det bränsle som gör att facket lever och utvecklas.

Förbundet är geografiskt indelat i 4 regioner som i sin tur är indelat i 11 verksamhetskretsar, ofta förkortat VK. Varje medlem tillhör en verksamhetskrets, vilket avgörs efter var du jobbar.

Allt fackligt arbete utgår från klubben och dess medlemmar. Det är på arbetsplatserna som det fackliga arbetet ger direkt medlemsnytta.

Klubbar och förtroendevalda är förbundets viktigaste beståndsdelar. Klubben styrs av klubbstyrelsen, som röstas fram av medlemmarna på arbetsplatsen. På vissa ställen finns också ortsklubbar, vilket omfattar medlemmar inom det geografiska området.

I verksamhetskretsarna arbetar fackligt förtroendevalda som är utsedda av medlemmarna i respektive verksamhetskrets. Deras främsta uppgift är att se till så att medlemskapets värde förbättras på kort och lång sikt.

Varje vår och höst hålls centrala representantskap (CR) där framröstade ombud från förbundet rapporterar om årets verksamhet och röstar om motioner som har kommit in. Vart fjärde år är det förbundsmöte, förbundets högsta beslutande organ, då röstas bland annat ny ledning och styrelse fram.

Under Förbundsmötesperioderna är Förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av förbundsledningen (förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och förhandlingschef) samt nio ledamöter från verksamhetskretsarna. 

Elektrikerna är 1 av 14 förbund som ingår i samarbete med LO, Landsorganisationen i Sverige.

Granskad: