Dags för löneförhandling?

Varje år ska det ske löneförhandling på ditt företag. Hur stor lönehöjning du får utgår från vad Elektrikerna kommit överens med arbetsgivarna om i avtalsrörelsen då ditt kollektivavtal förhandlas om.

Nivå på löneförhöjning

I avtalsförhandlingarna kommer Elektrikerna överens med arbetsgivarna om hur stor procentuell löneökning medlemmarna som minst ska få. Alla är garanterad en löneökning men hur stor den är kan skilja från år till år. Det är självklart möjligt att förhandla fram högre löneökningar med din arbetsgivare.

Lokal löneförhandling sker oftast under våren. Ett utrymme bildas för individuell fördelning motsvarande den framförhandlade procentsatsen av de utgående månadslönerna för Elektrikernas medlemmar. Potten ska fördelas individuellt vid förhandlingar inom företaget.

När de lokala förhandlingarna och fördelningen av löneökningarna är klar får du på din nästkommande löneutbetalning din retroaktiva löneökning som en klumpsumma, och därefter får du din nya lön varje månad.

Det kan skilja sig mellan kollektivavtalen som finns och närmare upplysning hittas i respektive överenskommelse mellan parterna. Förhandlingsprotokoll för överenskommelser i avtalsrörelsen hittar du här:

Avtalsrörelsen

 

Så går löneförhandlingen till

Där klubb eller facklig förtroendevald finns på företaget genomförs förhandlingen med dessa. Saknas klubb eller förtroendevald eller om den fackligt förtroendevalda vill ha hjälp, kan de kontakta förbundet för att få stöd i förhandlingen.

Det är viktigt inför förhandlingen att den förtroendevalda och medlemmen diskuterar vad de vill gemensamt och hur de tycker potten ska fördelas. Den förtroendevalda tar sedan fram förslag och motiverar varför denne vill fördela potten enligt förslaget. Om arbetsgivaren har en annan idé och inte vill gå er till mötes är det viktigt att förtroendevalda stämmer av med medlemmen innan förhandlingen är färdig med företaget.

Lön ska sättas utifrån fyra kriterier:

  • Yrkeskunnighet
  • Kvalifikation
  • Prestation
  • Ansvar

De som förhandlar ska vara så objektiva som möjligt – det gäller både chefer och förtroendevalda. Godtycke får inte förekomma. Dessutom får inte lönesättningen vara diskriminerande.

Rapportera in lönen till Elektrikerna

Det är viktigt att av de förtroendevalda som deltagit i förhandlingen rapporterar in den nya lönen till förbundet för varje medlem så att förbundet har en möjlighet att bevaka att alla medlemmar får sin lönehöjning och att allt gått till på rätt sätt. Protokollmall och koder som ska användas kan du ladda ner här:

  • Protokoll Installation (14 kB)

    Inrapportering av färdiga löner och koder ska returneras på bifogat protokoll så snart som möjligt efter att förhandlingarna är klara. Lönerevisionsprotokollen skickas in till Elektrikerna via mejl till: manadsloner@sef.se.

  • Protokoll kraftverk (14 kB)

    Inrapportering av färdiga löner och koder ska returneras på bifogat protokoll så snart som möjligt efter att förhandlingarna är klara. Lönerevisionsprotokollen skickas in till Elektrikerna via mejl till: manadsloner@sef.se.

Extra lönerevision

I Installationsavtalet finns också möjlighet att ompröva lönen en gång per år. Extra lönerevision används oftast när en fackklubb noterat att en av deras medlemmar har halkat efter i lön. Då är det läge för klubben att kalla arbetsgivaren till förhandling. Som arbetsgivare måste man kunna motivera löneskillnaderna. Lönesättningen får inte vara diskriminerande utan ska sättas utifrån de satta kriterierna.

Klubben på företaget har också möjlighet att kalla till förhandling om lönerevision för hela kollektivet, till exempel om företaget går jättebra och det är hög inflation.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om lönekriterierna i ditt kollektivavtal. I Installationsavtalet hittar du lönekriterier i 7 KAP § 2 och Löneavtalet och i Kraftverksavtalet går det att läsa i 7 KAP och Bilaga 4. Om du behöver hjälp kontakta gärna oss så hjälper vi till!

Uppdaterad: