Fotograf: Tidningen Elektrikern

Om vi inte kommer överens

Om förhandlingarna inte leder någonstans kan förhandlingarna trappas upp genom blockad eller strejk. Arbetsgivarna kan ta till stridsåtgärden lockout. Om det blir strejk eller lockout kan du som medlem i Elektrikerna få ekonomiskt stöd, konfliktersättning, från förbundet så att du klarar dig under strejk -eller lockoutperioden.

Här är några exempel av konfliktåtgärder som facket kan ta till:

 1. Strejk
  Strejk innebär att du som anställd inte går till din arbetsplats så länge varslet om konflikt pågår.
 2. Övertidsblockad
  Övertidsblockad betyder att du som är heltidsanställd inte får arbeta mer än den ordinarie arbetstiden. Alltså inget övertidsarbete.
 3. Nyanställningsblockad
  Nyanställningsblockad betyder att arbetsgivaren inte får nyanställda arbetstagare.
 4. Inhyrningsblockad/Inlåningsblockad
  Inhyrningsblockad betyder att arbetsgivaren inte får anlita anställda i bemanningsföretag eller att arbetsgivaren inte får låna in anställda från ett annat elföretag.

När kan man ta till stridsåtgärder?

När ett kollektivavtal gäller råder fredsplikt och då är strejk olagligt. Men när ett avtal förhandlas om kan facket ta till stridsåtgärder. Facket måste uppfylla vissa krav innan de utlyser en konflikt. Facket kan exempelvis inte spontant varsla om strejk utan måste meddela arbetsgivarorganisationen och Medlingsinstitutet om strejken minst sju arbetsdagar innan den planerade strejken bryter ut. Detta brukar kallas att man varslar om konflikt.

Om man inte kommer överens om ett avtal och tvingas varsla om konflikt kallas medlare från Medlingsinstitutet in. Medlingsinstitutet är en statlig myndighet med den övergripande uppgiften att verka för en väl fungerande lönebildning. Medlarna lägger efter att ha satt sig in i konflikten ett bud till parterna.

Tänk på att hålla kontakt med dina lokala fackliga företrädare under konflikten för att få bästa möjliga information. 

Lockout

Om exempelvis facket utlyser strejk för en del av arbetsstyrkan kan arbetsgivaren svara med en lockout av hela arbetsstyrkan som ett försök att exempelvis tömma strejkkassorna. Men arbetsgivarna kan också inleda en konflikt med en lockout, det behöver inte vara som ett svar på fackets strejk. Lockout - utelåsning - betyder att en arbetsgivare stänger ute de anställda från arbetet.

 

Konfliktersättning

Konfliktersättningen utgör 1 000 kr per dag (2023) och gäller vid konflikter som omfattar mindre än 3 procent av förbundets medlemsantal.

Den som erhållit konfliktersättning 15 dagar, enligt ovan, erhåller från och med den 16:e dagen förhöjd konfliktersättning. Den förhöjda konfliktersättningen är individuell och utgörs av den vid varje tillfälle på företaget fastställda individuella månadslönen x 0,70/22 (avrundat till närmaste högre tiotal kronor = x kr/dag).

Exempel: månadslön 35 000 x 0,70/22 = 1 113 kr.

Den förhöjda konfliktersättningen gäller vid ”sympatiåtgärder” från den första konfliktdagen.

Uppdaterad: