Fotograf: Kristian Pohl

Förbättringar i Kraftverksavtalet 2001–2020

I en riksavtalsförhandling, det vill säga avtalsrörelse, förhandlas hela kollektivavtalet inte bara förbättringar. Om vi inte är många som är med i facket kommer arbetsgivarna få igenom försämringar, därför är det viktigt att du och dina arbetskamrater är medlem i facket. Tack vare att vi haft en stark röst har Elektrikerna genom åren lyckats förhandla fram väsentliga förbättringar i våra kollektivavtal. Här kan du läsa några exempel från Kraftverksavtalet.

2001

Det här året träffade parterna en överenskommelse om en ”gemensam syn på elsäkerhet”. Den finns i bilaga 2 i överenskommelsen.

2004

I avtalets 1 kapitel, 6 §, kommer det in en ny reglering om ”Inrangeringsförhandlingar med mera”. Regleringen har senare förändrats.

I 11 kapitlet, 4 §, fick vi in en reglering om ”Fria hemresor”. Då var det var 4:e vecka som gällde. Regleringen har senare ytterligare förbättrats.

I del II, punkt 6, av avtalsöverenskommelsen har vi en reglering om ”Extra pensionsavsättning”. Den uppgår vid det här första tillfället till 0,25% av den individuella lönen, utöver de 3,5% som då gällde på LO/SN-området. (0,25% har blivit 1,7% när det här skrivs.)

I del III, punkt 2, av avtalsöverenskommelsen finns för första gången en reglering om förkortning av arbetstiden. Det handlar om 9 timmars kortare arbetstid från och med 2005. (9 timmar har blivit 29 timmar när det här skrivs.)

2005

I det här årets överenskommelse omregleras 1 kapitlet, 6 §, till sin nuvarande ordalydelse. Det handlar om inrangeringsförhandlingar.

I 5 kapitlet, 4 § (ny paragraf), får vi för första gången in en reglering om ”Tjänstledighet på grund av personliga skäl”.

I 9 kapitlet, 5 §, skriver vi för första gången in en reglering om ersättning vid dygnsvila. Den här regleringen har senare utvecklats efter det att en arbetsgrupp kommit fram till avtalstext för 4 kapitlet, Arbetstid.

14 kapitlet, 11 §, innehåller en ny reglering om ”anpassning av kraftverksavtalet för utländska företag, som blir tillfälliga medlemmar i EFA”.

2006

Den här överenskommelsen gäller endast för en kort period. Vår motpart EFA ville komma i fas med övriga kollektivavtals utlöpningsdatum. Av det skälet förhandlade vi för perioden 061001 – 070331. Konstruktionen kan liknas vid en prolongering, med ersättning för att vissa ersättningar i avtalet ej höjs. Utgående löner ökades och det betalades ut 2 engångsbelopp.

I avtalets 10 kapitel, 2 § (ny paragraf), fick vi in en reglering om ”Extra beredskapsersättning vid kort varsel”. 

2007

I 9 kapitlet, 1 §, gör vi en förenkling av de olika övertidsersättningar som finns.

I samma kapitel, 2 §, reglerar vi att övertidsarbete under beredskap alltid betalas med minst 3 timmar.

I 13 kapitlet, 5 §, skriver vi för första gången in en reglering om hur beredskapen ska organiseras. Skrivningen har senare uppdaterats och förbättrats.

I del VI av överenskommelsen reglerar vi ”Boendestandard”. Det är en första skrivning inför en mer definitiv skrivning som kommer i senare överenskommelse.

Under rubriken ”Arbetstid och dygnsvila” skriver vi i avtalet in reglering om arbetstid och dygnsvila. Parterna uppfyller med regleringen de EU-regler som finns om arbetstid.

2010

I 7 kapitlet, 2 §, p2, införs en ny anmärkning om hur nya minimilöner räknas fram inför respektive avtalsrörelse. Regleringen har kommit att kallas ”korken”. I en partsavsikts om bifogas överenskommelsen sägs följande: ”Denna skrivning ersätter de gamla reglerna, vilket innebär att inför varje ny avtalsperiod skall man fastställa branschens genomsnittsmånadslön och justera minimilönerna innan den nya avtalshöjningen läggs på.”

I 11 kapitlet, 4 §, uppdaterar och förbättrar vi skrivningen om fria hemresor.

I § 6, samma kapitel, i anmärkning 5 och 6 reglerar vi om boendestandardsreglerna till dagens skrivning. Det nya begreppet är ”modern och fräsch beskaffenhet utifrån ett allmänt synsätt över tid”.

I 11 kapitlet, 7 §, får vi för första gången in en skrivning om att arbetsgivaren behöver fråga alla på företaget om jobb utanför stationeringsorten ifall en medlem med till exempel små barn eller sjuk anhörig har svårt att ta sådant jobb. I överenskommelsen finns även med en anteckning om parternas avsikt med regleringen. Den förtydligar att arbetsgivaren har att ställa frågan till alla på företaget.

I avtalets 13 kapitel, 6 - 7 §§ (nya paragrafer), skriver vi in regleringar om ”Elektroniska övervakningssystem” och ”Drogkontroller”.

2012

I 4 kapitlet, 14 – 15 §§ (nya paragrafer), skriver vi in regleringar om ”Extra övertid” och ”Kontrollstation”. Regleringarna innebär att företag har förhandlingsskyldighet innan de kan lägga ut extra övertid. Kontrollstationen innebär att företag har skyldighet att förhandla så fort en arbetstagare gjort 100 timmars allmän övertid.

2013

I 13 kapitlet, 8 § (numera 9 §), skriver vi in en reglering om ”Arbetsmiljö”. Den liknar Installationsavtalets 12:2 och reglerar att företag skall överlägga med oss vid anmälda arbetsmiljöfrågor.

Vi får i samma kapitel även in nya §§ om ”Elarbetsansvar” och ”Kontroll före drifttagning”.

2016

I 4 kapitlet, 1 §, omreglerar vi arbetstiden. Det görs i anledning av eventuella nya tolkningar av EU:s arbetstidsdirektiv. Det i sig grundar sig i den så kallade ”Tycodomen” från Spanien.

I 6 §, samma kapitel, skriver vi in ett nytt stycke om att hänsyn till privata förhållanden ska tas vid ”beredskap med kort varsel”.

I 10 kapitlet, 2 §, skriver vi in en ny anmärkning som innebär att vi ökar ersättningen vid beredskap då företaget vill utöka ordinarie beredskapsstyrka.

I 13 kapitlet, 5 § (ny paragraf) reglerar vi ”Ny i området” för första gången. Det är en arbetsmiljöreglering.

Vi reglerar i en ny bilaga 2 i avtalet hur ”Byte av entreprenör” skall behandlas avtalsmässigt.

2017

I 2 kapitlet, 3 §, skriver vi in regler om provanställning, vilka innebär en inskränkning av företags möjligheter till sådan, i jämförelse med lagens regler. I samma kapitel, 4 § (ny paragraf) skriver vi in regler om "Särskild visstidsanställning", vilka också är en inskränkning av lagens regler. I samma svep tar vi också bort regleringen om ”Tillfällig arbetsanhopning”.

I 6 kapitlet, 9 § (ny paragraf), skriver vi in regler om ”Sammanfallande intjänande- och semesterår”.

I 13 kapitlet, 10 § (ny paragraf) skriver vi in regler om ”Personalutrymmen och fordon”. Paragrafen ersätter till stora delar en tidigare bilaga om personalutrymmen. Den bilagan utrangeras ur avtalet. En bra del i den här regleringen är att den säger att reglerna i 13:9 är tillämpliga på de här frågorna.

I samma kapitel, 13 § (ny paragraf), får vi in regler om ”Facklig introduktion av nyanställda”.

2020

I 13 kapitlet, 6 §, utvecklar vi regleringen om ”Beredskapstjänst” ytterligare. Vi förtydligar också, i en ny anmärkning att de här frågorna är arbetsmiljöfrågor.

I del V av överenskommelsen förtydligar vi att reglerna i 13:9 även omfattar frågor kring sexuella trakasserier och kränkningar av tredje man.

Uppdaterad: