Fotograf: Anna Ledin Wirén

Så gör du för att ta ut deltidspension

Från 60 års ålder har du som jobbar på Kraftverksavtalet eller TKE-avtalet möjlighet att ta ut deltidspension. Deltidspension är en bra möjlighet för dig som vill fortsätta jobba men gå ner i tid. På den här sidan går vi igenom vad som gäller.

Det är viktigt att veta att om du tar ut deltidspension kommer det att påverka hur mycket du får ut i pension i framtiden.

Steg ett är att du pratar med din arbetsgivare och kommer överens om att du vill gå ner i tid.

Steg två är att prata med din pensionsförvaltare, alltså exempelvis AMF, Folksam eller Nordea. Om du inte vet var du har placerat din pension loggar du in på fora.se. Din pensionsförvaltare kan också hjälpa dig att se hur länge dina pengar räcker.

Det är viktigt att du är ute i god tid så att du får ut din pension från det datum du önskar. Tala om hur många procent du planerar att jobba och från vilket datum du vill ha din deltidspension.

Du som är medlem i Elektrikerna har alltid möjlighet att höra av dig för att få rådgivning.

 
Mer info om villkor

Nedan kan du läsa mer om villkoren för deltidspension och vilka regler som gäller för de två största pensionsförvaltningsföretagen, AMF och Folksam. Texten är sammanställd av Fora.

Pensionsålder
Partiellt uttag kan göras både före och efter 65 års ålder.

Utbetalningstid
Undantag från villkoret om minst 5 års utbetalning gäller vid partiellt uttag. Det finns ingen kortast tillåtna utbetalningstid för partiellt uttag. Uttag före ordinarie pensionsålder ska dock alltid pågå minst fram till 65 år.

Vid partiellt uttag gäller maximalt tre deluttag, vilket ska utläsas som högst två deluttag och ett slutligt uttag.

Pensioneringssyfte vid partiellt uttag
Pensioneringssyfte är alltid ett krav vid partiellt uttag i Avtalspension SAF-LO.

Partiellt uttag av ålderspensionen får högst motsvara den procentandel av försäkringskapitalet i respektive försäkring som motsvarar arbetstagarens nedtrappning av arbetstiden, dock maximalt den inkomstförlust i kronor per månad som uppkommer till följd av arbetstagarens nedtrappning av arbetstiden.

Ansökan om partiellt uttag
Den försäkrade ansöker om uttag hos försäkringsgivaren i rimlig tid före planerad första utbetalning. Under viss tid från ansökan ska den försäkrade också kunna ångra sig helt eller ändra beloppet och utbetalningens längd. I försäkringsvillkor ska senaste tidpunkt för ansökan och ändringsmöjligheter framgå.

Det är viktigt att försäkrad får ett relevant beslutsunderlag från försäkringsgivaren vid en begäran om partiellt uttag. Den försäkrade ska också förstå att ett partiellt uttag kommer att påverka ålderspensionens storlek från ordinarie pensionsålder 65 år.

 

Villkor hos AMF för deltidspension

Försäkrad har möjlighet att begära partiellt uttag av ålderspension. Det innebär att det är möjligt att få pensionen utbetald i minst 2 eller högst 3 delar, så kallade deluttag. För varje deluttag kan utbetalningstid respektive utbetalningstidpunkt väljas.

Vid partiellt uttag krävs att försäkrad helt eller delvis avstår från fortsatt förvärvsarbete. Sådant uttag av pensionen får högst motsvara:

  • den procentandel av pensionskapitalet som motsvarar försäkrads nedtrappning av arbetstiden,
  • dock högst den inkomstförlust i kronor per månad som uppkommer till följd av försäkrads nedtrappning av arbetstiden.

Vid partiellt uttag före 65 års ålder krävs att deluttaget ska pågå minst fram till 65 år.

Försäkrad som är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall till minst 25 procent kan inte begära partiellt förtida uttag av ålderspension för den del som arbetsoförmågan avser.

Vid pågående utbetalning kan ytterligare deluttag påbörjas tidigast efter 12 månaders utbetalning. Vid 65 års ålder kan dock alltid ett nytt deluttag påbörjas.

Begäran om partiellt uttag av ålderspension ska inges tidigast 7 och senast 2 månader innan avtalad pensionsålder.

 

Villkor hos Folksam för deltidspension

Du har rätt till partiellt uttag, som innebär att du kan få din ålderspension utbetald i olika delar vid olika tillfällen. Regler för partiellt uttag är bestämda av Pensionsnämnden, enligt följande:

  • Partiellt uttag kan göras såväl före som efter 65 års ålder.
  • Partiellt uttag kan utbetalas livsvarigt eller som temporär utbetalning i längst 20 år.
  • Det finns ingen kortaste utbetalningstid vid partiellt uttag.

Partiellt uttag före ordinarie pensionsålder (65 år) ska dock alltid pågå minst till fram till 65 års ålder. För partiellt uttag av ålderspension krävs att uttagen andel tas ut i pensioneringssyfte. Du måste trappa ner arbetstiden med minst samma procentuella andel som det partiella uttaget utgör av hel ålderspension. Du ska skriftligen intyga till Folksam LO Pension att pensioneringssyfte föreligger.

Exempel – Om du arbetar 100 procent och vill ta ut 25 procent av din ålderspension, måste du minska din arbetstid till 75 procent.

Du väljer fritt hur stor andel som ska tas ut, dock får du inte ta ut en större procentuell andel än din minskade sysselsättningsgrad. Ditt totala månadsbelopp för det partiella uttaget får inte heller bli större än din inkomstförlust per månad.

Denna begränsning gäller för hela din Avtalspension SAF-LO oavsett om du påbörjar partiellt uttag hos en eller flera försäkringsgivare.

Varje försäkring kan delas upp i högst två deluttag och ett slututtag.

Vid stegvis nedtrappning av arbetstiden sker beräkning av tillåten uttagsandel utifrån den arbetstid som gällde före den första nedtrappningen.

När utbetalningen av ålderspension har påbörjats till någon del, kan du inte ändra försäkringsavtalet förutom när det gäller att välja bort återbetalningsskydd.

Uppdaterad: