Förbundsmötet 2018

Förbundsmötet är vårt högsta beslutande organ, en demokratisk händelse som sker vart fjärde år där vi sätter inriktningen för de nästkommande 4 åren för förbundet.

På mötet skedde val av förbundsledning och förbundsstyrelse samt övriga uppdrag. Vi beslutade om nya stadgar och behandlade 42 motioner inom olika områden.

På Förbundsmötet utökas antalet ledamöter med ytterligare 54 ombud, jämfört med ett ordinarie årsmöte i Centrala Representantskap (CR), vilket innebär sammanlagt 108 ombud plus Förbundsstyrelsen kommer att vara på plats.

Vi antog även inriktning för de nästkommande 4 åren, detta baserades på en medlemsdialog som över 1000 medlemmar deltagit i under 2017. Denna dialog pekar ut 4 områden som medlemmarna ser som särskilt viktiga. Utifrån dessa områden har 4 underlagsrapporter tagits fram som utgör underlag för förbundsmötets beslut om inriktning framåt.

Förbundsmötet har också ett tema "Vi lovar varandra", vilket binder samman alla olika moment under mötets 3 dagar.

Granskad: