Våra värderingar – kamratförklaring

Förbundet har startat ett långsiktigt arbete under parollen "Elektrikerna respekterar alla" för att skapa tydlighet kring våra värderingar och vår människosyn som baseras på stadgarnas § 1, där det framgår att vi "bygger vår verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde".

Varje fackförening är ett resultat av att människor gått samman och bildat enad front bakom sina ideal, sina krav och sin bild av hur ett gott samhälle ska se ut. Den gemensamma, och icke i något avseende förhandlingsbara, värdegrunden kan beskrivas i fyra enkla ord: Alla Människors Lika Värde. Trots individuella olikheter i både "sinn och skinn" har vi under ett drygt sekel bidragit till landets utveckling och tillväxt, samtidigt som vi gemensamt hävdat våra krav och värnat våra rättigheter. Vi har mött respekt för det – och för dem vi är.

Tillsammans har vi stängt dörrar om orättvisor, ojämlikheter och skillnader baserade på godtycklighet och ett medeltida synsätt att vissa människor är förutbestämda att stå med mössan i hand inför andra som ska anses "finare".

Tillsammans har vi byggt ett modernt och högt utvecklat land, som vi alla är stolta över att få vara en självklar del av. Ett land som har blivit en respekterad del av världen, känt för sin höga teknologiska kunskap, sin demokrati, sin solidariska välfärd och sin högt utvecklade förmåga att samverka. Ett land med höga ideal om människors lika värde, rätt till skydd och rätt till respekt.

Alla människor är lika mycket värda oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund och religiös tillhörighet. Det ska vara en självklarhet att ha rätt att älska vem man vill och att få vara sig själv.

Var står Du – Vi står här!

Uppdaterad: