I Japan byggs Woven City, en prototyp över framtidens samhälle, där man ska testa och utveckla tekniker för automatisering, robotar, personlig mobilitet, smarta hem och artificiell intelligens i verkliga förhållanden.

I Japan byggs Woven City, en prototyp över framtidens samhälle, där man ska testa och utveckla tekniker för automatisering, robotar, personlig mobilitet, smarta hem och artificiell intelligens i verkliga förhållanden.

28 trender som påverkar ditt jobb som elektriker

Våren 2021 bjöds medlemmar och förtroendevalda in till en diskussion om utmaningar som elektriker står inför fram till 2030. Ökad tidspress, innovativ teknik och ökad konkurrens var tre utmaningar som återkom i diskussionerna. Resultatet blev en rapport med trender och idéförslag. Här är ett utdrag av 28 trender som kan komma att påverka ditt yrkesliv som elektriker.

Allt blir beroende av el när samhället klimatanpassas

För att Sverige ska klara klimatmålen till 2045 kommer hela samhället ställa om till el – gruv- och tillverkningsindustrin, handel, näringsliv, bilbranschen, transportsektor, kontor och bostäder, allt ska försörjas av fossilfri el.


Upprustning av stamnätet skyndas på men riskerar att fördröjas

Sverige har ett av Europas äldsta stamnät och det behöver rustas upp och byggas ut. Att få tillstånd till att utvidga stamnätet tar normalt upp till tio år. Med processen är för långsamt för att vi ska klara klimatmålen. Därför pågår febril aktivitet för att skynda på tillståndsprocesserna och sätta igång investeringarna.  


Trygg elförsörjning blir viktigare 

Omställningen kommer att kraftigt öka Sveriges behov av el. För att trygga försörjningen behöver el produceras och distribueras dit behoven finns, försörjningen behöver vara flexibel men också så pålitlig så att industrier och näringsverksamhet vågar etableras och utvecklas. Redan nu har det uppstått kapacitetsbrist i södra delen av Sverige och när elen inte räcker till, uteblir investeringar som kan skapa tusentals jobb, samtidigt som elpriserna skjuter i höjden.

 
Samordning och helhetssyn är en förutsättning för ett hållbart elnät

När nätet byggs ut och byggs ihop krävs helhetssyn och samordning. Både Norden och Europa satsar därför på gemensam planering för att få investeringarna att gå i takt, nationellt, regionalt och lokalt. 

 
Utvecklingen av smarta städer

När städer ska bli ”smarta” skapas innovativ teknik och system som bidrar till att ställa om och optimera energianvändningen. Solcellspaneler, energilagring i batteri, digital styrning och automatisk anpassning.

 
Satsning på innovation inom energisektorn

Energisektorn står för den i särklass största delen av de globala utsläpp som påverkar klimatet. För att effektivisera energisystemet ökar Energimyndigheten anslagen till innovationer och forskning inom elektrifiering, energilagring och digitalisering.


Ökade säkerhetsrisker när olika driftsystem kopplas ihop

Ju fler system som kopplas ihop desto känsligare blir samhället för driftstörningarna. Elnätet måste vara robust, säkert för störningar från både stormar och cyberattacker, något som förväntas öka med tiden.

 
Sverige behöver fler elektriker

När samhället ställer om behövs fler elektriker. Tiotusentals. De närmaste fem åren räknar Arbetsförmedlingen med att det finns gott om jobb och lite konkurrens.

 
Problem med matchning när jobben blir fler

Som en följd av samhällets omställning till el, ökad digitalisering och krav på säkra lösningar, uppstår en brist på kunnig arbetskraft – främst i norr – och problem med att matcha jobb med rätt kompetens.

 
Imageproblem bromsar för nyrekrytering

Branschen har under lång tid brottas med att attrahera fler till yrket. Men en sexistisk jargong stöter bort tjejer – och killar – som inte känner igen sig i attityden. Problemet som uppstår är inte bara en kulturfråga för branschen utan också en rekryteringsfråga. Inflödet av nya elektriker bromsas. Redan under utbildningstiden är det många elever som hoppar av.

 
Inhyrd personal ökar

Sedan bemanningsbranschen etablerades på 90-talet har den bara vuxit. Inget tyder på någon avmattning. Snarare tvärtom. Så länge det finns ett underskott på elektriker i Sverige kommer bemanningslösningar från andra länder att öka.

 
Utbildningen halkar efter

Skolan har svårt att hänga med när tekniken utvecklas och har ännu svårare att ligga före utvecklingen. Det råder brist på bra lärare med framtidskompetens. Byggråden som ska ge stalltips om vad marknaden efterfrågar, fungerar olika bra beroende på var i landet de finns. 

 
Krav på dataläskunnighet ökar 

Med en löpande teknisk utveckling ökar också kraven på att kunna läsa in, arbeta med, analysera, utveckla och resonera med hjälp av data. Särskilt när arbetet ska planeras, tidsbestämmas, säkerhetsbedömmas och kvalitetssäkras i samverkan med andra yrkeskategorier.


Självförvaltning blir viktigare

Med en ökad individualisering i samhället förändras synen på vad som krävs för att nå framgång i arbetslivet. Kravet ökar på att individen själv tar initiativ till att utveckla sitt kunnande och kompetens.

 
En ny generation ställer krav på social hållbarhet

Runt 2030 kommer de som idag är i tjugo-, trettio-års åldern att dominera arbetsmarknaden. Det är en generation som kräver att jobben även är socialt hållbara. De ställer alla som har makt till svars, avkräver ansvarstagande och utmanar attityder och jargonger som hör gårdagen till. 


Byggbranschen industrialiseras

Industrialisering av byggbranschen anses utgöra en avgörande konkurrensfördel i kampen om de stora projekten. Intresset är stort bland de stora aktörerna, men i övriga branschen är intresset svalare, kanske rent av motsträvigt. Ett industriellt språng kräver stora investeringar och de företag som har ekonomiska muskler är få. Digitalisering och användandet av AI i byggprocessen kräver dessutom att ett gemensamt digitalt språk etableras i branschen. Därför uppskattas utvecklingen ske i en långsammare takt men med digitalisering som prioritet.

 
Arbetslag ersätter yrkesroller

När byggbranschen industrialiseras kommer olika yrken behöva samarbeta tajtare för att lösa arbetsuppgifter så effektivt som möjligt. Gränserna mellan olika yrkesroller luckras upp och ersätts med en identitet kopplat till företaget som hyr in eller anställer. Man ”är inte elektriker”, man ”jobbar som elektriker”.

 
Ny teknik breddar yrket och uppmuntrar specialisering

Larm, övervakning och säkerhetssystem, data och IT-lösningar, solceller, villabatterier, laddstolpar – listan kan göras lång på teknik som en elektriker ska behärska. Arbetsgivare väljer att antingen specialisera sig på ett område för att maximera sin förmåga att penetrera marknaden eller bredda sitt erbjudande för att kunna ta de jobb som erbjuds.

 
Enklare installationer får fler att göra mer

Installation förenklas och görs säkrare med ”Plug-and-Play”-teknik och instruktioner blir mer lättillgänglig (till exempel genom Augmented Reality och Virtual Reality-lösningar) så att andra yrkesgrupper, men även privatpersoner, ska kunna lösa enklare arbetsuppgifter som tidigare var elektrikerns jobb.

 
Kompetensglidning skapar fackliga gråzoner

Krav på högre kunskap och kompetensöverskridande behov mellan närliggande arbetsområden som till exempel installation av elnätet likväl som av digitala nätverk och övervakningssystem, bäddar för sammanslagning eller konkurrens mellan olika fackförbund och avtalsområden. 

 
Upphandlingar får konkurrensen att hårdna

Byggandet av smarta städer, upprustning och utbyggnad av stamnätet och elektrifiering av vägarna, lär skapa en våg av entreprenadupphandlingar, både från myndigheter, regioner och företag. Vem vill inte vara en del av den svenska omställningen som kommer kräva mångmiljardinvesteringar?

 
Stress och tidspress får fler att yrkesväxla

Byggbranschen har krav på sig att producera bostäder billigare och snabbare. Byggtiderna pressas och kommer att pressas ytterligare. Det får elektriker att söka sig vidare till andra jobb eller arbetsuppgifter efter några år i branschen.

 
Fler tar skada och dör av jobbet 

Arbetsplatsolyckor i Sverige. Var sjätte dag dör en människa i en olycka på jobbet. Statistiken visar att det är bland unga som dödsolyckor och allvarliga arbetsskador har ökat. En orsak är den ökade stressen som många upplever. Negativ stress kan även leda till följdsjukdomar och för tidig död.

 
Skyddsombudens roll allt viktigare

Men ökad tidspress och en allt längre kedja av kontrakterade underleverantörer, ägnas allt mindre tid till arbetsmiljö och arbetsskydd. Etablerade kunskap och rutiner går förlorade på arbetsplatsen och gör Skyddsombudens roll blir allt viktigare. 


Konsumenten blir producent

När fler installerar solceller öppnas en ny köp-och-säljmarknad på mikronivå. Fler energibolag räknar med att växelverka kring elanvändning med mikrolösningar i villakvarter och enskilda verksamheter.

 
Solfarmare och hemmasnickare vill kunna installera själv

Med hemmafixartrenden önskar allt fler att göra allt mer. Idag har varannan man eller 32% av alla svenskar utfört en elinstallation utan behörighet. Det skapar en marknad för tekniska lösningar som gör det lätt att göra rätt. Det har också ökat antalet olyckor och bränder kopplat till el.

 
EU vill öka energisamarbetet och få grepp på lönebildningen

Energiunionen har fastlagt att alla inom EU ska ha tillgång till prisvärd ren energi. Med fler direktiv riktat till energibranschen, ökad utbyggnad mellan länder och med en översyn av lönesättning hoppas man kunna harmonisera Europa på energiområdet likväl som arbetsmarknaden.

 
Lagstiftad grundtrygghet

De ökade sociala klyftorna och arbetslösheten i Europa tvingar fram lagstiftad grundtrygghet för alla medborgare. Något som också kan komma att gälla Sverige.


Läs hela rapporten

Läs mer om trenderna och hur yrket som elektriker kan påverkas av förändringar i omvärlden i rapporten Elektriker 2030.

  • Rapport: Elektriker 2030 (2,17 MB)

    En spaning om hur yrket som elektriker kan påverkas av förändringar i omvärlden och vad medlemmar i Elektrikerförbundet vill göra åt det.

Uppdaterad: