Fotograf: Anna Ledin Wirén

Representantskap

Centrala representantskapet och avdelningens representantskap är beslutande demokratiska organ där valda ombud fattar viktiga beslut och röstar om inkomna motioner och val.

Centrala representantskapet

Centrala representantskapet (CR) har till uppgift att:

 • Ha tillsyn över styrelsens förvaltning.
 • Göra en årlig planering för organisationens verksamhet.
 • Förrätta de val och behandla de ärenden som anges i § 19 moment 6 i stadgarna.
 • Vara diskussionsforum och fatta beslut i andra viktiga frågor för vilka centrala representantskapet har kallats.


Sammanträden

Centrala representantskapet ska hålla ordinarie sammanträde årligen under första halvåret. Kallelse utfärdas av förbundsstyrelsen och utsändes tillsammans med övrigt material senast en månad före centrala representantskapets sammanträde. Vart fjärde år ersätts det centrala representantskapet med en kongress.

Sammansättning

Centrala representantskapets ledamöter är de av avdelningarna valda ombuden samt förbundsstyrelsen. Antalet ombud ska vara 56, som förbundsstyrelsen fördelar per avdelning i förhållande till antalet aktiva medlemmar den 30 juni året före centrala representantskapet.

Organisationens ungdomsansvariga har till uppgift att utse medlemmar under 30 år att medverka vid centrala representantskapet. Antalet platser är lika med antalet avdelningar och fördelas i första hand en per avdelning. Dessa har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Centralt ungdomsansvarig adjungeras till centrala representantskapet. Centralt ungdomsansvarig har då yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

 

Avdelningens representantskap

Avdelningens representantskap (AR) är avdelningens högsta beslutande organ. På mötet behandlas bland annat:

 • Inkomna motioner från medlemmar.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för föregående år.
 • Val till avdelningsstyrelse och suppleanter.
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 • Styrelsens storlek nästkommande år.
 • Val till ombud på centrala representantskapet.
 • Val till ombud på kongressen.
 • Val till valberedning.
 • Val till närstående organisationer.

Sammanträden

Ordinarie sammanträde hålls i januari. Extra möte hålls då avdelningsstyrelsen så beslutar eller när minst 25 procent av representantskapsombuden skriftligen begär detta. Endast de ärenden som föranlett mötet får då behandlas. Avdelningsstyrelsen ska senast tre veckor före ordinarie sammanträde sända ut kallelse, dagordning och övriga handlingar till ombuden. Motioner eller andra förslag från avdelningens medlemmar och klubbar som ska behandlas av representantskapet ska ha inkommit till avdelningsstyrelsen senast den 1 november året innan ordinarie representantskap.

Sammansättning

Representantskapet består av avdelningens styrelse samt de valda ombuden från klubbar och fackliga ombud.

Alla fackliga ombud på arbetsplatser i avdelningen är välkomna och har yttrande- och rösträtt på mötet. Företagsklubbar ska välja representantskapsombud enligt fördelningsmodellen nedan:

 • Ett ombud för klubb med 15 medlemmar eller mindre.
 • Två ombud för klubb med 16 till 30 medlemmar.
 • Tre ombud för klubb med 31 medlemmar eller fler.
Uppdaterad: