Vi har ett avtal med EIO

Idag slöt Svenska Elektrikerförbundet avtal med EIO. Avtalet löper till den 30 april 2017 och ger löneökningar med 2,4% från den 1 april 2016.

Publicerad:

Avtalet ger vidare:

Förstärkt nuvarande regler om personlig integritet och bl.a. infört ett bättre regelverk för förhandlingar. Parterna ska dessutom gemensamt följa utvecklingen och ta fram informationsmaterial.

Förstärkta förhandlings- och vetoregler. Bland annat införs en möjligt att avbryta en pågående entreprenad.

Rättvisare fördelningsregler för inlånade montörer vid ackordsarbete.

Nya intjänanderegler för tidbank som bl.a. innebär att nuvarande systems tröskeleffekter tas bort. Vidare införs en rätt att spara tid i tidbank till nästkommande period.

En möjlighet att anställa lärlingar tidsbegränsat införs i syfte att ge fler lärlingar möjligheten till att fullgöra sin färdigträning. Bestämmelsen införs under en begränsad tid och därefter ska en gemensam utvärdering ske. Regeln omfattar enbart mindre företag som traditionellt inte har tagit emot lärlingar.

Parterna har träffat en principöverenskommelse om nya regler för dagliga resor. Reglerna ska utvärderas under avtalsperioden och därefter ska parterna överväga att införa dessa i avtalet. En grundläggande förutsättning är att reglerna är kostnadsneutrala i förhållande till nuvarande regler och att inte särskilda grupper påverkas i för stor omfattning.

Rätten till betald ledighet vid remiss från läkare begränsas till tre besökstillfällen per remiss. Rätten till ledighet kvarstår oförändrad.

Möjlighet för företag och arbetstagare att arbeta på rotation införs vid arbeten som kräver övernattning. Denna möjlighet förutsätter i varje givet fall godkännande från den enskilde arbetstagaren. Regeln syftar till att ge arbetstagarna längre ledighetsperioder samt skapa större trygghet vid rotationsarbete.

Avtalet löper till den 30 april 2017

 

Uttalande Urban Pettersson:

-Jag kan konstatera att årets avtalsförhandlingar med EIO har förts i en konstruktiv anda där vi haft bra dialoger och försökt att hitta lösningar. Jag är mycket nöjd med avtalet innehåll, vi har löst en väldigt viktig fråga för oss genom att vi får möjlighet att avbryta inlåningar om företaget är oseriöst.

 

Uttalande Jonas Wallin:

- Jag är väldigt nöjd med innehållet i avtalet och även om nivån är i lägsta laget så tror jag att medlemmarna förstår att vi under rådande situation inte kunde komma högre.

 

 

Läs hela överenskommelsen:

Installationsavtalet 2016

Uppdaterad: