Fotograf: Pixabay

Uttalande från Nordiska El-federationen

Finlands sak är vår! Nordiska El-federationen (NEF) står enade bakom våra kamrater i Finland som tar en kamp mot högerregeringen i Finland.

Publicerad:

Högerregeringen i Finland tar nu strid mot hela den finska arbetarrörelsen. Där de förbereder förslag som innebär rejäla försämringar för vanliga löntagare. Det handlar bland annat om att göra det lättare för arbetsgivare att säga upp arbetstagare, kraftiga begränsningar i strejkrätten och stora nerskärningar i den sociala tryggheten.

Dessa kraftiga inskärningar av den nordiska modellen, som bygger på att arbetsgivare och fackförbund förhandlar fram villkoren på arbetsmarknaden, kommer vi aldrig acceptera. Politiken ska ge fan i parternas arbete, och ska absolut inte inskränka de rättigheter som hela modellen bygger på.

Den finska högerregeringen bygger sina argument på lurendrejeri i syfte att försöka lura våra kamrater i Finland. Där man påstår att förslagen redan finns i Sverige, detta är inget annat än en lögn!

Skulle högerregeringen lyckas i Finland öppnas även dörren i resterande nordiska länder för samma inskärningar på vår modell och fackliga rättigheter.

Nordiska El-federationen vill utrycka sitt fulla stöd till både de politiska strejker vi har sett de senaste månaderna. Men framför allt till kommande strejker då regeringen i Finland vägrar att ta sitt förnuft till fånga.

Finska Elektrikerförbundet har varslat om storstrejk mellan den 14–16 februari, den omfattar två kärnkraftverk och berör ca 500 elektriker. Strejk är aldrig något en facklig organisation vill ta till, men vi kommer heller aldrig tveka att ta till detta vapen när ingen annan lösning återstår!

Ni är inte ensamma – Tillsammans är vi starka!

Nordiska El-federationen är en organisation med över 100 000 medlemmar som organiserar elektriker, energimontörer, hissmontörer och IKT-branschen i de fem nordiska länderna.

Urban Pettersson
President av Nordiska El-Federationen och ordförande i Elektrikerna

 

 

Statement from The Nordic Electricians' Federation:

Finland's cause is ours! The Nordic Electricians' Federation (NEF) stands united behind our comrades in Finland who are taking a fight against the right-wing government of Finland.

The right-wing government in Finland is now fighting the entire Finnish labor movement. Where they prepare proposals that mean serious deterioration for ordinary workers. These include making it easier for employers to dismiss employees, severe restrictions on the right to strike and major cuts in social security.

We will never accept these restrictions of the nordic model, which is based on employers and trade unions negotiating the conditions on the labor market. The policymakers should encourage the work of the social partners, not restrict it. And should certainly not limit the rights on which the whole model is based.

The Finnish right-wing government bases its arguments on deception to try to deceive our comrades in Finland. Where it is claimed that the proposals already exist in Sweden, this is nothing but a lie!

Should the right-wing government succeed in Finland, the door will also be opened in the remaining Nordic countries for the same cuts to our model and trade union rights.

The Nordic Electricians' Federation would like to express its full support for both the political strikes we have seen in recent months. But above all to future strikes ahead, due to the government in Finland refusal to give up their insane quest!

The Finnish Electricians' Union has announced a general strike between February 14-16, it covers two nuclear power plants and includes about 500 electricians.

A strike is never something a union wants to resort to, but we will also never hesitate to use this weapon when no other solution remains!

You are not alone – Together we are strong!

The Nordic Electricians Federation is an organization of trade unions that organizes electricians, elevator fitters, energy fitters and the ICT industry within the five Nordic countries with over 100 000 members.


Urban Pettersson
President of The Federation of Nordic Electricians and The Swedish Electricians' Union

Uppdaterad: