Uppdaterad: Elektrikerna varslar Stockholmsföretaget Affärsbyggarna om blockad

Uppdatering 2024-03-01: Elektrikerna återtar varsel om blockad på Affärsbyggarna i Sverige AB som skulle ha trätt ikraft den 2 mars 2024 då företaget nu har kollektivavtal.

Uppdatering 2024-02-21: Varslet om blockad gentemot Affärsbyggarna i Sverige AB skjuts upp till den 2 mars 2024. Detta med anledning av att företaget sökt inträde i arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen från och med den 1 mars 2024. När vi har bekräftelse på att kollektivavtalet är på plats kommer alla stridsåtgärder att dras tillbaka.

Elektrikerna har varslat Affärsbyggarna i Sverige AB om arbetsnedläggelse och blockad av all verksamhet med anledning av att företaget trots flera diskussioner och förhandling vägrat att teckna kollektivavtal med förbundet. Stridsåtgärderna träder i kraft den 15 februari 2024, klockan 05:00.

Publicerad:

Elektrikerna har sedan 2022 försökt att få kollektivavtal med företaget, utan att nå en lösning. Förbundets krav på kollektivavtal har sin grund i den svenska modellen som utgår från att det för allt arbete ska finnas ett för arbetet tillämpligt kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar villkoren i arbetet men ger också arbetstagarna, genom den fackliga organisationen, inflytande på arbetet och arbetsmiljön.

Genom Affärsbyggarna i Sverige AB agerande kan förbundet inte garantera sina medlemmar, anställda hos Affärsbyggarna i Sverige AB, förmåner på kollektivavtalsnivå till exempel av pension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, övertidsersättning med flera liknande anställningsvillkor. Företaget kan på detta sätt komma att undvika att konkurrera på lika villkor inom branschen.

Med anledning av att Affärsbyggarna i Sverige AB vägran att teckna kollektivavtal med Elektrikerna varslar förbundet om total arbetsnedläggelse vid Affärsbyggarna i Sverige AB:s all verksamhet som faller inom förbundets verksamhetsområde.

Samtidigt försätts allt arbete i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen eller på något sätt befatta sig med företagets verksamhet, råvaror, produkter med mera vare sig det sker inom eller utanför företaget. 

Stridsåtgärderna träder i kraft den 15 februari 2024, klockan 05:00.

Stridsåtgärden gäller tills vidare till dess Elektrikerna har träffat kollektivavtal med Affärsbyggarna i Sverige AB eller förbundet väljer att återkalla stridsåtgärden helt eller delvis.

Ladda ned och läs varslet i sin helhet

Uppdaterad: