Bra arbetsmiljö – steg för steg

En steg för steg-guide och verktyglåda för dig som arbetsgivare, när du vill förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) definieras i arbetsmiljölagen som arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal.

De tre delarna undersöka, genomföra och följa upp är centrala i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 1. Samverka med skyddsombudet

  Elektrikerförbundets syn är att du som företagare kommer längst med arbetsmiljöarbetet genom att samverka med skyddsombudet, eller om det inte finns något skyddsombud så pusha på för att få någon att ställa upp på detta viktiga uppdrag. Man behöver någon att bolla arbetsmiljöfrågor med och i en sådan dialog finns bara vinnare. Ju mer vi pratar och tänker arbetsmiljö desto färre tillbud och olyckor blir det.

 2. Fråga de som vet

  Förutom att du kan ringa Elektrikernas Kontakten och fråga finns flera andra kunskapskällor:

  Arbetsmiljöverket
  Elsäkerhetsverket
  Prevent

  Även din företagshälsovård ska kunna arbetsmiljö.

  Prevents Säkerhetsvisaren kan användas för att se hur långt du kommit med arbetsmiljön i ditt företag. Gör den gärna tillsammans med skyddsombudet, och notera poängen. Gör sedan om enkäten efter en period för att se hur arbetsmiljöarbetet framskrider.

 3. Utbilda dig

  På exempelvis Arbetsmiljöverkets hemsida finns bland annat en film om och en interaktiv utbildning i systematisk arbetsmiljö.

 4. Undersök arbetsplatsen

  Den första centrala delen av det systematiska arbetsmiljöarbetet – undersöka – menar på att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen.

 5. Åtgärda risker

  Den andra delen – genomföra – innebär att åtgärda de eventuella riskerna på arbetsplatsen så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa.

 6. Följ upp åtgärderna

  Därefter ska åtgärderna följas upp, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket som möjligt. Detta är den sista av de tre delarna.

 7. Dokumentera

  Det behövs dokumentation för att kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. Handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner för allvarliga risker ska dokumenteras skriftligt av alla företag.

  För företag med fler än nio anställda krävs även skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Prevents hemsida finns Regelbanken som ett verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att ta fram den skriftliga dokumentationen.

 8. Skriv en policy

  Alla företag med anställd personal, oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå.

Engagera och samarbeta

Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också angeläget att alla anställda är engagerade och aktiva arbetsmiljöarbetet. I arbetsmiljölagen står att arbetstagare och arbetsgivare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Arbetstagarna har av naturliga skäl oftast en bra kännedom om riskerna i sitt dagliga arbete och bra förslag på åtgärder. Arbetstagarens delaktighet i arbetet ger också bra förutsättningar till ett framgångsrikt genomförande av åtgärderna.