Fotograf: Anna Ledin Wirén

Förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen talar om att arbetsmiljöarbetet ska ingå i allt företaget företar sig. Vilket kallas systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Som arbetsgivare är man skyldig att undersöka sina arbetsförhållande och dokumentera sin verksamhet. Detta ska resultera i en handlingsplan. Detta innebär att man ska göra undersökningar av de arbetsförhållanden som råder på den egna arbetsplatsen. När detta är gjort ska arbetsförhållanden som inte är bra förbättras. Sedan ska en uppföljning ske. Allt detta ingår i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Fler och fler företag börjar använda föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Vi har alla en skyldighet att ta ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö.

Hur kommer vi igång?
Börja med att undersöka era arbetsförhållanden tillsammans. Detta kan man göra via en skyddsrond. Ta gärna hjälp av checklistor eller utomstående kompetens t ex Regionalt Skyddsombud eller företagshälsovård.

Fortsätt med att åtgärda det som går att åtgärda. Det som inte kan åtgärdas direkt ska tidsättas i en handlingsplan. Det ska i handlingsplanen stå när åtgärden senast ska vara gjord samt vem som är ansvarig för att åtgärden blir genomförd. Eventuella kostnader ska finnas med i handlingsplanen.

När ni är klara med åtgärderna ska en uppföljning ske. Blev alla nöjda? är arbetsmiljön bra? Behövs ytterligare arbetsmiljöförbättrande åtgärder? Allt det här ska enligt föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete bli en rutin som ska återkomma minst en gång per år.

Verksamhetsplanering och budgetprocessen ska ske genom den så kallade förbättringscirkeln. Planera eran verksamhet, genomför arbetsmiljöförbättringar, gör en uppföljning, planera igen och genomför arbetsmiljöförbättringar.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Checklista för skyddsrond vid företag/arbetsplats

ETAK (Elteknikbranschens Arbetsmiljökommitte) har tagit fram en checklista för skyddsrond vid företag/arbetsplats. Detta ex fylls i och återsänds av arbetsgivaren till berörd arbetstagarorganisations lokalavdelning.

ETAK Checklista

Friska människor

I den här broschyren vill vi hjälpa företag och medarbetare att ta viktiga steg till en god hälsa och ett lönsamt och friskt företag.

Uppdaterad:
Kategorier: