Fotograf: Anna Ledin Wirén

Vad förväntas av dig som arbetsgivare?

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.

Du som arbetsgivare är skyldig att förvissa sig om att den som ska utföra ett jobb får tillräcklig instruktion och verkligen lär sig arbetet. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Om det finns flera chefer på olika nivåer, utgå alltid från att ansvaret är ditt även om det juridiskt sett visar sig att ansvaret ligger på en högre eller lägre nivå.

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Försök att se arbetsmiljöarbetet som en positiv åtgärd, som gagnar alla. Involvera Skyddsombudet för att dra nytta av hans/hennes kunskaper för att gemensamt hitta lösningar i arbetsmiljöfrågor.

Läs mer på Arbetsmiljöverket

Uppdaterad:
Kategorier: