Fotograf: Anna Ledin Wirén

Installationsavtalet klart: Mer ordning och reda i elbranschen

Elektrikerna och Installatörsföretagen är överens om ett nytt kollektivavtal. Det nya Installationsavtalet omfattar betydligt mer än bara högre lön. Bland annat förstärkt anställningstrygghet och mer ordning och reda. Avtalet sträcker sig över två år och har ett totalt avtalsvärde på 7,4 % där första året är värt 4,1% och det andra året är värt 3,1% plus 0,2% i extra pensionsavsättning.

Publicerad:

Efter långa, intensiva och stundtals väldigt tuffa förhandlingar har vi tillslut lyckats träffa ett riktigt bra avtal.

Förhandlingschef Mikael Pettersson lyfter fram mer ordning och reda som en framgång: ”Vi förhandlade ända in i kaklet för att få till ett så bra avtal som möjligt för alla medlemmar i Elektrikerna. Jag är stolt att vi förutom att ha fått på plats flera villkorsförbättringar i form av bland annat regler för bättre ordning och reda i elbranschen för att motverka lönedumpning, osund konkurrens och dålig arbetsmiljö att vi också stoppat flera försämringar som arbetsgivarna ville införa. Däribland sämre arbetstider samt hot mot våra skyddsombud och yrke.

Vi är väl medvetna om att löneökningarna inte motsvarar kostnadsökningarna i samhället i stort. Här behöver politikerna göra mer för att stötta de mest ekonomiskt utsatta grupperna. Elektrikerna har stått emot och stoppat avtalskrav från arbetsgivarna och än en gång visat att en stark fackförening behövs.

Avtalet har en längd på 24 månader och ger en löneökning på 7,4% fram till 30 april 2025. För en genomsnittlig elektriker ger det en löneökning på cirka 2 600 kr över två år. Installationsavtalet är Elektrikernas största kollektivavtal och påverkar över 15 000 yrkesverksamma medlemmar i elbranschen.

 

Avtalet i korthet:

Lön och ersättningar

 • Löneökning enligt "märket" på 7,4 procent, varav 0,2 i extra pensionsavsättning, fram till sista april 2025.
 • Under perioden blir det två lönerevisioner: 1 maj 2023 på 4,1% och 1 maj 2024 på 3,1%.
 • Lägstalönerna höjs med 1 350 kr första året.
 • Låglönesatsning där arbetsplatser med anställda som tjänar under 28 211 kr bidrar med en högre lönepott.
 • Övriga ersättningar såsom ackord höjs under avtalsperioden med 7,2%.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen med 0,2% vilket innebär en total extra avsättning på 1,7 % vid avtalsperiodens slut.
 • Högre ersättning vid resor.


Ordning och reda

 • Reglering vid anlitande av underentreprenörer i flera led för att motverka lönedumpning, osund konkurrens och dålig arbetsmiljö.
 • Bättre arbetstidsregler och arbetsmiljö vid rotation. Inget nattarbete.
 • Stärkt informationsskyldighet till facket för utländska företag verksamma i Sverige.
 • Partsgemensam arbetsgrupp om resor med fokus på enklare regler och kortare restid.


Anställningstrygghet och arbetsmiljö

 • Förstärkt trygghet och förutsägbarhet vid uppsägning.
 • Partsgemensamt arbete för samverkan i arbetsmiljöfrågor med fokus på att stärka skyddsombuden och öka företagens engagemang.
 • En partsgemensam arbetsgrupp för att analysera avtalets nuvarande paragraf om dygnsvila om den uppfyller EU:s miniminivå i arbetstidsdirektivet.  


Kompetensutveckling och fler elektriker

 • Partsgemensam arbetsgrupp för kompetensförsörjning och kompetensutveckling med extra fokus på att få fler att utbilda sig till elektriker.
 • Fortsatt partsgemensamt arbete för ökad jämställdhet i elbranschen med extra fokus på kartläggning och åtgärdsplan för löneskillnader mellan kvinnor och män.

 

Läs överenskommelsen i sin helhet

Frågor & svar om Installationsavtalet

 • Avtalet sträcker sig över två år och har ett totalt avtalsvärde på 7,4 % där första året är värt 4,1% och det andra året är värt 3,3%. Det är de högsta löneökningarna fackförbund i Sverige fått igenom i modern tid.

  Detta inkluderar både löneökningar och villkorsförbättringar.

 • Elektrikerna står bakom den svenska modellen som gett bra reallöneökningar över tid. Även i svåra tider har vi denna modell att utgå från. Det innebär inte att vi är nöjda med situationen men det går inte att kompensera inflationen med enbart löneökningar. För höga löneökningar riskerar att leda till högre inflation.

  Det viktigaste är dock att det inte enbart är arbetarna som ska ta ansvar utan även arbetsgivarna och inte minst politikerna, som behöver göra mer för att stötta de mest ekonomiskt utsatta grupperna.

 • Nej, det hade vi inte. Elektrikernas avtal är ett bra kollektivavtal. Vi behöver förhålla oss till Industriavtalet och märket. Utöver märkets avtalsvärde har vi även fått igenom flera villkorsförbättringar samt stoppat flera av arbetsgivarnas krav, därför skulle det inte hjälpa oss att gå ut i strejk. Med det sagt så förstår vi att många anser att löneökningen är för låg.

 • Din löneökning kommer självklart fortfarande vara i kronor men i kollektivavtalet har vi förhandlat fram en procentökning som varje arbetsplats har att förhålla sig till när man räknar fram löneökningen i kronor.

  Inom LO-samordningen hade vi en gemensam låglönesatsning där arbetsplatser med anställda som tjänar under 28 211 kronor per månad bidrar till en högre lönepott, för att jämna ut löneskillnaderna.

 • Här följer vi märket i Industriavtalet och det avtalet är på två år vilket gör att vi också har ett tvåårigt avtal. Vi har gjort bedömningen att vi inte skulle få igenom lika stora villkorsförbättringar i avtalet om det var ett ettårigt avtal.

  Det är omöjligt att veta vad som händer framåt och genom att teckna ett tvåårigt avtal så har vi en grund att stå på och tid till att förbereda oss inför nästa avtalsrörelse.

 • Installationsavtalet har individuella löner. En sak som är viktig att komma ihåg är att för förbundets del så innebär individuell lön att var och en har fått sin lön satt utifrån avtalets regler. Det innebär inte att var och en av de anställda ska ha olika löner. Tvärtom. Det är troligt att flera av de anställda har likvärdiga bedömningar utifrån de kriterier som finns och då ska deras löner även visa det. Du har alltid rätt att läsa motiveringen bakom din lönesättning.

  De som förhandlar ska vara så objektiva som möjligt – det gäller både chefer och förtroendevalda. Godtycke får inte förekomma. Dessutom får inte lönesättningen vara diskriminerande utan ska sättas utifrån fyra kriterier: yrkeskunnighet, kvalifikation, prestation och ansvar.

  Du kan läsa mer om lönekriterierna i Installationsavtalet 7 KAP § 2 och Löneavtalet.

 • Här har vi inte nått hela vägen fram då Elektrikerna och arbetsgivarna står väldigt långt ifrån varandra i frågan. Den partsgemensamma arbetsgruppen som bland annat ska jobba med att se över om det går att korta restiden är ett steg på vägen, men vi är inte nöjda än.

  Kortare arbetstid är del av våra långsiktiga mål gällande våra kollektivavtal och kommer tas upp under flera avtalsrörelser.

 • Ja, ny lön gäller från den 1 maj 2023. Det innebär att när de lokala förhandlingarna och fördelningen av löneökningarna är klar får du på din nästkommande löneutbetalning din retroaktiva löneökning som en klumpsumma, och därefter får du din nya lön varje månad.

 • I förhandlingarna hävdade Installatörsföretagen att elektriker tackar nej till kompetensutveckling och att det därför inte behövdes mer. Det här lyckades vi tillsammans slå hål på i en medlemsundersökning där 96% av medlemmarna svarade att de aldrig tackat nej till kompetensutveckling. Tack vare detta lyckades vi få igenom en partsgemensam arbetsgrupp för kompetensförsörjning och kompetensutveckling som ska bland annat utreda vilka riktade insatser som kan göras för att öka kompetensen i branschen.

  Mer kompetensutveckling är del av våra långsiktiga mål gällande våra kollektivavtal och kommer tas upp under flera avtalsrörelser.

 • Det kan vi inte svara på än. Det centrala kollektivavtalet är nu klart och nu kommer de lokala förhandlingarna att inledas. I kollektivavtalet har vi kommit överens om vilken löneökningsprocent man ska använda när man förhandlar lokalt. Hur löneökningarna fördelas regleras i de lokala förhandlingarna.

  Lönepotten är 4,1% år ett och 3,1% år två. Alla anställda är garanterade som minst 2% första året och 1,5% andra året. Vad varje enskild person kommer att få är för tidigt att svara på. Kollektivavtalet är ett minimum som alla medlemmar har rätt till. Det är självklart möjligt att förhandla fram högre löneökningar med din arbetsgivare.

 • Många av arbetsgivarnas avtalskrav gick ut på att få mer makt och skapa osäkrare anställningar till billigare pris. Elektrikerna har i förhandlingen lyckats få bort dessa krav.

  Installatörsföretagen ville bland annat kunna anställa personer utan utbildning och elcertifikat för att utföra, enligt Installatörsföretagen, mindre komplexa arbetsuppgifter. Elektrikerna har i förhandlingen lyckats få bort dessa krav och ska istället jobba tillsammans med arbetsgivarna för att vi ska få fler att utbilda sig till elektriker.

  De ville också få mer makt över när du ska jobba genom flexiblare arbetstider. Arbetsgivarnas krav var att arbetstidens förläggning skulle ändras från dagens 8 timmar per vardag 07:00-17:00 till 05:30-19:30, med en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar i veckan, utslaget på 6 månader. Det satte Elektrikerna stopp för.

  Ytterligare ett krav som Installatörsföretagen drev var att arbetsgivaren ska kunna utse skyddsombud på företaget. Här tog vi Elektrikernas skyddsombud till hjälp i förhandlingarna och lät dem berätta vilka risker som finns med detta. Elektrikerna och Installatörsföretagen är nu överens om att jobba tillsammans för att stärka skyddsombuden och öka företagens engagemang.

  Elektrikerna har bara en kraftfull röst tack vare att vi är många. När vi har en hög organisationsgrad, det vill säga att många är med i facket av alla de som skulle kunna vara det, kan vi ställa krav mot arbetsgivarna och man måste lyssna på oss.

 • Nu är det dags att börja förhandla lokalt bland annat om hur lönefördelningen ska ske. Lönepotten beräknas utifrån lönenivåerna för alla som arbetar och på företaget och alla bidrar med en summa till den generella potten. Den insamlade potten ska sedan fördelas och det sker genom de lokala förhandlingarna. Den nya lönen gäller retroaktivt från 1 maj.

  Där klubb eller facklig förtroendevald finns på företaget genomförs förhandlingen med dessa. Saknas klubb eller förtroendevald eller om den fackligt förtroendevalda vill ha hjälp, kan de kontakta förbundet för att få stöd i förhandlingen. Det är viktigt att du är medlem i Elektrikerna för att bli företrädd i löneförhandlingarna.

  Prata med de lokala fackliga företrädarna om du vill veta mer om hur de lokala förhandlingarna går hos er. 

Uppdaterad: