Fotograf: Anna Ledin Wirén

Förändringar i lagen om anställningsskydd och nya avtal om omställningsförsäkring

Från och med den 1 oktober 2022 börjar ett nytt avtal om omställningsförsäkring för arbetare att gälla. Det blir också en del förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS).

Publicerad:

Kontakta alltid facket

Kontakta alltid facket om du som medlem riskerar att bli uppsagd. Börja med att prata med din klubb på arbetsplatsen. Om du inte har en klubb hör av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Förändringar i anställningsskyddet

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger dig som arbetar ett skydd mot osakliga uppsägningar. Lagen innehåller regler för hur uppsägningar ska gå till och är ett grundskydd för anställningstrygghet. De nya reglerna i LAS innebär en rad olika förändringar.

Här är några saker som påverkas:

Turordning

Alla arbetsgivare kan undanta tre anställda från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Förut gällde två personer och bara för arbetsgivare med max tio anställda.

Ingen lön vid tvist

Den som blir uppsagd av personliga skäl kan inte längre få lön medan uppsägningen prövas i domstol. Om uppsägningen ogiltigförklaras går det dock att få lön retroaktivt.

Snabbare tillsvidareanställning

En ny form av visstidsanställning gör att du blir tillsvidareanställd efter bara 12 månader med särskild visstidsanställning. Tidigare gällde två år.

Uppsägning av personliga skäl

Begreppet saklig grund ändras till sakliga skäl. Lagen tydliggör också vad som gäller för omplacering och hur arbetsgivaren ska bedöma sakliga skäl.

Hyvling

En särskild turordning gäller när en arbetsgivare omorganiserar så att vissa tjänster får lägre sysselsättningsgrad.

Läs mer om vad förändringarna i LAS innebär på riksdagens hemsida.

Nya kollektivavtal om omställningsförsäkring

Bestämmelserna om hur omställnings- och kompetensstöd samt Försäkring vid arbetsbrist (AGB) ska tillämpas om anställningen upphört på grund av arbetsbrist, sjukdom eller tidsbegränsad anställning ändras från och den 1 oktober 2022.

Det är Trygghetsfonden TSL som tillhandahåller omställnings- och kompetensstöd och AFA Livförsäkring som meddelar AGB-försäkringen enligt villkor.

Kravet är bland annat att den anställde jobbat minst 16 timmar i veckan under minst 12 månader inom 24 månader. Omställningsstöd består av rådgivning, vägledning, förstärkt stöd för sjuka, kort utbildning och validering.

Omställningsstöd kan beviljas:

  • Anställda vars tillsvidareanställning upphör på grund av arbetsbrist.
  • Anställda vars tidsbegränsade anställning har löpt ut eller upphört på grund av arbetsbrist.
  • Anställda vars anställning upphör på grund av sjukdom.

Kompetensstöd består av rådgivning och vägledning och kan beviljas:

  • Anställda om syftet är att stärka dennes framtida ställning på arbetsmarknaden.

Omställningsstudiestöd med CSN

En anställd har rätt att ansöka om kompetensstöd om den anställde uppfyller kvalifikationskraven för att få kompetensstöd. Den anställde som beviljas stöd ska ha möjlighet att vara ledig från sin anställning både vid studier och validering eller certifiering utan utbildningsinslag.

En anställd som avser att ansöka om kompetensstöd som innebär ledighet från arbetsgivaren ska underrätta arbetsgivaren om detta i så god tid som möjligt. Allvarlig störning för verksamhet kan påverka rätten till ledighet.

Ansöker gör du på CSN:s hemsida.

AGB-avgångsbidrag

Rätt till AGB föreligger om den anställdes anställning upphört genom uppsägning på grund av arbetsbrist och den driftsmässiga förändringen i företaget medför varaktig personalreduktion.

Det krävs att den anställde vid anställningens upphörande fyllt 40 år och under de senaste fem åren varit anställd sammanlagt minst 50 månader samt att företag varit anslutna till AGB-försäkring under samma tid. Det finns ytterligare villkor för rätten till AGB.

Bakgrund

Mellan Svenskt Näringsliv och LO (Landsorganisationen i Sverige) har det sedan 2017 pågått förhandlingar, till vilka PTK (privattjänstemannakartellen) anslöt sig 2019, med målet att revidera delar av dagens regler gällande trygghet, omställning och anställningsskydd. Parallellt med dessa förhandlingar har en statlig utredning pågått.

Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK ledde fram till två överenskommelser, nämligen utkast till Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd och Principöverenskommelse om Parternas gemensamma krav på staten.

PTK och Svenskt Näringsliv meddelade den 16 oktober 2020 att de tackade ja till överenskommelserna. LO meddelade samma dag att de tackade nej till överenskommelserna. LO lämnade därmed förhandlingarna.

PTK och Svenskt Näringsliv återupptog överläggningar där Kommunal och IF Metall även ingick för att anpassa överenskommelserna till den uppkomna situationen att LO inte kommer att vara part i Huvudavtalet eller Principöverenskommelsen.

De återupptagna överläggningarna ledde fram till två överenskommelser, utkast till Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd och Principöverenskommelse om Parternas gemensamma krav på staten.

LO och Svenskt Näringsliv återupptog den 3 juni 2021 förhandlingar om omställning. Förhandlingarna har lett fram till tre överenskommelser: Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd, Principöverenskommelse om Parternas gemensamma krav på staten och Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare.

Elektrikerna har tackat nej till Huvudavtalet men anslutit sig till det nya Kollektivavtalet om omställningsförsäkring för arbetare. När Svenskt Näringsliv, LO och PTK förhandlade fram ett nytt Huvudavtal var de också överens om förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). På grund av att det är en lagstiftning gäller förändringarna även för de förbund som inte anslutit sig till Huvudavtalet. Det finns flera likheter mellan Huvudavtalet och den nya lagstiftningen men Huvudavtalet är mer långtgående än lagstiftningen. Det är möjligt att ansluta sig till Huvudavtalet en gång om året om förbundet skulle vilja ompröva sitt beslut.

Uppdaterad: