Elektrikerna varslar om arbetsnedläggelse och blockad på Järfälla Energi AB (uppdaterad)

Uppdatering: Förbundets medlemmar anställda vid Järfälla Energi AB har efter varslet på olika sätt utsatts för stora påtryckningar av bolaget. Med anledning av företagets handlande mot förbundets medlemmar återtar Elektrikerna varslet om total arbetsnedläggelsen och blockad vid Järfälla Energi AB daterat 2022-04-06 och som trädde i kraft 2022-04-27. Samtidigt varslar förbundet om nyanställningsblockad vid Järfälla Energi AB. Stridsåtgärderna träder i kraft 17 maj 2022.

Publicerad:

Elektrikerna har varslat Järfälla Energi AB om arbetsnedläggelse och blockad av all verksamhet med anledning av att företaget trots flera diskussioner och förhandling vägrat att teckna kollektivavtal med förbundet. Stridsåtgärderna träder i kraft den 27 april 2022, klockan 05:00.

Elektrikerna har haft förhandling under 2022 med Järfälla Energi AB för att träffa kollektivavtal, hängavtal på Installationsavtalet. Järfälla Energi AB har under samtal och diskussion vägrat att teckna kollektivavtal med förbundet.

Förbundets krav på kollektivavtal har sin grund i den svenska modellen som utgår från att det för allt arbete ska finnas ett för arbetet tillämpligt kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar villkoren i arbetet men ger också arbetstagarna, genom den fackliga organisationen, inflytande på arbetet och arbetsmiljön.

Genom Järfälla Energi AB:s agerande kan förbundet inte garantera sina medlemmar, anställda hos Järfälla Energi AB, förmåner på kollektivavtalsnivå till exempel av pension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, övertidsersättning med flera liknande anställningsvillkor. Företaget kan på detta sätt komma att undvika att konkurrera på lika villkor inom Installationsavtalets område.

Med anledning av att Järfälla Energi AB:s vägran att teckna kollektivavtal med Elektrikerna varslar förbundet om total arbetsnedläggelse vid Järfälla Energi AB:s all verksamhet.

Samtidigt försätts allt arbete i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen eller på något sätt befatta sig med företagets verksamhet, råvaror, produkter med mera vare sig det sker inom eller utanför företaget. 

Stridsåtgärderna träder i kraft den 27 april 2022, klockan 05:00.

Stridsåtgärden gäller tills vidare till dess Elektrikerna har träffat kollektivavtal med Järfälla Energi AB eller förbundet väljer att återkalla stridsåtgärden helt eller delvis.

Ladda ned och läs varslet i sin helhet

Uppdaterad: