Elektrikerna drar tillbaka sitt varsel vid Järfälla Energi AB och varslar istället företaget om nyanställningsblockad

Med anledning av Järfälla Energi AB handlande mot förbundets medlemmar återtar Elektrikerna varslet om total arbetsnedläggelsen och blockad men varslar istället om nyanställningsblockad.

Elektrikerna varslade den 6 april 2022 om total arbetsnedläggelse och blockad vid Järfälla Energi AB. Stridsåtgärden trädde i kraft den 27 april klockan 05:00.

Förbundets medlemmar anställda vid Järfälla Energi AB har efter varslet på olika sätt utsatts för stora påtryckningar av bolaget. Medlemmarna har uppfattat dessa påtryckningar som ett led i att bolaget försökt förmå dem att lämna sitt fackförbund.

Förbundets krav på kollektivavtal har sin grund i den svenska modellen som utgår från att det för allt arbete ska finnas ett för arbetet tillämpligt kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar villkoren i arbetet men ger också arbetstagarna, genom den fackliga organisationen, inflytande på arbetet och arbetsmiljön.

Arbetsgivarens handlande sker helt mot arbetstagarnas vilja. Genom Järfälla Energi AB:s agerande kan förbundet inte garantera sina medlemmar, anställda hos Järfälla Energi AB, förmåner på kollektivavtalsnivå till exempel pension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, övertidsersättning och liknande anställningsvillkor. Företaget kan på detta sätt komma att undvika att konkurrera på lika villkor inom elinstallationsbranschen.

Med anledning av Järfälla Energi AB handlande mot förbundets medlemmar återtar Elektrikerna varslet om total arbetsnedläggelsen och blockad vid Järfälla Energi AB daterat 2022-04-06 och som trädde i kraft 2022-04-27. Samtidigt varslar Elektrikerna om nyanställningsblockad vid Järfälla Energi AB.

Stridsåtgärderna träder i kraft 17 maj 2022.


Läs varslet i sin helhet

Uppdaterad: