Elektrikerna varslar om arbetsnedläggelse och blockad på Svenska Solpanelmontage AB (uppdaterad)

Uppdatering: Tack vare intensiva förhandlingar och tät kontakt med företaget, medlare och Installatörsföretagen har vi fått positiva signaler att Svenska Solpanelmontage AB nu är på väg att teckna kollektivavtal! Elektrikerna har därför beslutat att skjuta på stridsåtgärderna till den 2 november 2021, klockan 05:00.

Publicerad:

Elektrikerna har varslat Svenska Solpanelmontage AB om arbetsnedläggelse och blockad av all verksamhet med anledning av att företaget trots flera diskussioner och förhandling vägrat att teckna kollektivavtal med förbundet. Stridsåtgärderna träder i kraft den 20 oktober 2021 klockan 05:00.

Elektrikerförbundet har under 2021 påkallat förhandling med Svenska Solpanelmontage AB för att träffa kollektivavtal, hängavtal på Installationsavtalet. Svenska Solpanelmontage AB har trots flera diskussioner och förhandling vägrat att teckna kollektivavtal med förbundet. 

Förbundets krav på kollektivavtal har sin grund i den svenska modellen som utgår från att det för allt arbete ska finnas ett för arbetet tillämpligt kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar villkoren i arbetet men ger också arbetstagarna, genom den fackliga organisationen, inflytande på arbetet och arbetsmiljön

Genom Svenska Solpanelmontage AB agerande kan förbundet inte garantera sina medlemmar, anställda hos Svenska Solpanelmontage AB, förmåner på kollektivavtalsnivå till exempel av pension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, övertidsersättning med flera liknande anställningsvillkor. Företaget kan på detta sätt komma att undvika att konkurrera på lika villkor inom Installationsbranschen.

Med anledning av att Svenska Solpanelmontage AB vägran att teckna kollektivavtal med Elektrikerförbundet varslar förbundet om total arbetsnedläggelse vid Svenska Solpanelmontage AB:s all verksamhet vid företagets samtliga orter, Göteborg, Malmö och Halmstad.

Samtidigt försätts allt arbete i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen eller på något sätt befatta sig med företagets verksamhet, råvaror, produkter med mera vare sig det sker inom eller utanför företaget. 

Stridsåtgärderna träder i kraft den 20 oktober 2021 klockan 05:00.

Stridsåtgärden gäller tills vidare till dess Elektrikerförbundet har träffat kollektivavtal med Svenska Solpanelmontage AB eller Elektrikerförbundet väljer att återkalla stridsåtgärden helt eller delvis.

Ladda ned och läs varslet i sin helhet

Uppdaterad: