Elektrikerna varslar om arbetsnedläggelse och blockad på Lisö El & Ljusdesign AB (uppdaterad)

Uppdatering: Elektrikerförbundets varsel mot Lisö El & Ljusdesign AB skjuts framåt, till den 13 december 2021 klockan 07:00, då parterna har träffats och fört konstruktiva förhandlingar.

Publicerad:

Elektrikerna har varslat Lisö El & Ljusdesign AB om arbetsnedläggelse och blockad av all verksamhet med anledning av att företaget trots flera diskussioner och förhandling vägrat att teckna kollektivavtal med förbundet. Stridsåtgärderna träder i kraft den 29 november 2021 klockan 07:00.

Elektrikerförbundet har under 2021 påkallat förhandling med Lisö El & Ljusdesign AB  för att träffa kollektivavtal, hängavtal på Installationsavtalet. Lisö El & Ljusdesign AB har trots flera diskussioner och förhandling vägrat att teckna kollektivavtal med förbundet. 

Förbundets krav på kollektivavtal har sin grund i den svenska modellen som utgår från att det för allt arbete ska finnas ett för arbetet tillämpligt kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar villkoren i arbetet men ger också arbetstagarna, genom den fackliga organisationen, inflytande på arbetet och arbetsmiljön.

Genom Lisö El & Ljusdesign AB agerande kan förbundet inte garantera sina medlemmar, anställda hos Lisö El & Ljusdesign AB, förmåner på kollektivavtalsnivå till exempel av pension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, övertidsersättning med flera liknande anställningsvillkor. Företaget kan på detta sätt komma att undvika att konkurrera på lika villkor inom elinstallationsbranschen.

Med anledning av att Lisö El & Ljusdesign AB vägran att teckna kollektivavtal med Elektrikerförbundet varslar förbundet om total arbetsnedläggelse vid Lisö El & Ljusdesign AB all verksamhet.

Samtidigt försätts allt arbete i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen eller på något sätt befatta sig med företagets verksamhet, råvaror, produkter med mera vare sig det sker inom eller utanför företaget. 

Stridsåtgärderna träder i kraft den 29 november 2021, klockan 07:00.

Stridsåtgärden gäller tills vidare till dess Elektrikerförbundet har träffat kollektivavtal med Lisö El & Ljusdesign AB eller Elektrikerförbundet väljer att återkalla stridsåtgärden helt eller delvis.

Ladda ned och läs varslet i sin helhet

Uppdaterad: