Elektrikerna varslar om arbetsnedläggelse och blockad på HPSolartech AB (uppdaterad)

Uppdatering: Den 30 juni 2021 tecknade Elektrikerna kollektivavtal med HPSolartech AB.

Publicerad:

Elektrikerna har varslat HPSolartech AB om arbetsnedläggelse och blockad av all verksamhet med anledning av att företaget trots uppmaning vägrat att inställa sig till förhandling om kollektivavtal, vilket är ett brott mot Medbestämmandelagen, och att företaget vägrar att teckna kollektivavtal. Stridsåtgärderna träder i kraft den 1 juli 2021, klockan 06:00.

Elektrikerförbundet påkallade den 5 maj 2021 förhandling med HPSolartech AB för att träffa kollektivavtal. HPSolartech projekterar, bygger och driftar solelanläggningar, vilket är del av Elektrikernas verksamhetsområde.

HPSolartech AB har trots uppmaning vägrat att inställa sig till förhandling. Detta är ett brott mot Medbestämmandelagen. Förbundet uppfattar dessutom att bolaget vägrar att teckna kollektivavtal. Elektrikernas krav på kollektivavtal har sin grund i den svenska modellen som utgår från att det för allt arbete ska finnas ett för arbetet tillämpligt kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar villkoren i arbetet men ger också arbetstagarna, genom den fackliga organisationen, inflytande på arbetet och arbetsmiljön.

Genom HPSolartechs agerande kan förbundet inte garantera sina medlemmar, eller anställda hos bolaget, förmåner på kollektivavtalsnivå, till exempel gällande extra avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, övertidsersättning med flera liknande anställningsvillkor. Företaget kan på detta sätt komma att undvika att konkurrera på lika villkor inom branschen.

Med anledning av att HPSolartech vägran att teckna kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet har förbundet onsdagen den 16 juni 2021 varslat om total arbetsnedläggelse vid HPSolartech av all verksamhet. Samtidigt försätts allt arbete i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen eller på något sätt befatta sig med företagets verksamhet, råvaror, produkter med mera vare sig det sker inom eller utanför företaget.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 1 juli 2021, klockan 06:00 om ingen överenskommelse träffats innan dess och gäller tills vidare, till dess Elektrikerförbundet har träffat kollektivavtal med HPSolartech AB eller förbundet återkallar stridsåtgärden helt eller delvis.

Uppdaterad: