Parterna har enats om förenklade förhandlingsregler kring vanlig permittering

Med anledning av den Coronaepidemi som nu berör stora delar av Sverige och som påverkar också elbranschen har parterna, Installatörsföretagen och Elektrikerna, påbörjat förhandlingar om korttidspermittering. Som första steg i dessa förhandlingar har vi enats om förenklade förhandlingsregler kring vanlig permittering.

Publicerad:

Detta är en deluppgörelse och ett första steg i de fortsatta förhandlingarna om korttidspermittering. Överenskommelsen görs mot bakgrund av att företagen och parterna i branschen har behov av en snabb och praktisk hantering kring de eventuella permitteringar som kan komma att bli behövliga och som är direkt kopplade till Coronaviruset och dess påverkan på branschen.

Parterna är överens om att Bilaga 6 till Installationsavtalet kan användas för permittering och permitteringslön samt att permittering med anledning av Coronaviruset kan definieras som ett oförutsett driftavbrott. Överenskommelsen innebär att permittering upp till 2 dagar nu kan ske utan förhandling. För permitteringar längre tid än 2 dagar ska arbetsgivaren upprätta, i samband med beslutet om permittering, en kollektiv förteckning med uppgifter om de permitterades namn och personnummer (utom de fyra sista siffrorna) samt första permitteringsdag. Den upprättade förteckningen skickas till berört regionkontor hos Elektrikerförbundet. Vid permittering utbetalar arbetsgivaren individuell månadslön utan avdrag.

Denna överenskommelse kan komma att kompletteras med tillägg och förändringar med anledning av Regeringens krispaket som meddelades den 16 mars 2020. Överenskommelsen gäller tillsvidare och kan sägas upp med 2 månaders ömsesidig uppsägningstid.

Uppdaterad: