Fotograf: Unsplash

Information med anledning av det nya Coronaviruset, Covid-19

Din arbetssituation kan påverkas på många olika sätt till följd av coronaviruset. Här hittar du information om arbetsgivarens skyldighet, vad som gäller för rätt till lön, info om de nya reglerna kring karensavdrag och sjukintyg samt vanliga frågor och svar om korttidspermittering, varsel, uppsägning och ändrad arbetstid.

Publicerad:

Risken att bli smittad av Covid-19 viruset, Coronaviruset, har ökat i Sverige. Regeringen har fattat beslut om att klassa smittan som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen.

Situationen som uppstått på den svenska arbetsmarknaden till följd av coronaviruset är allvarlig. Det nya coronaviruset påverkar hela samhället och många av våra arbetsplatser. 

Det är arbetsgivares skyldighet är att göra riskbedömning

Har du som är medlem i Elektrikerna frågor om Coronaviruset kopplat till ditt arbete ska du i första hand kontakta din arbetsgivare.

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Smittrisker (AFS 2018:4).

Arbetsgivaren ska planera för hur ett utbrott av den smittsamma sjukdomen ska hanteras på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras och se till att personalen som utför dessa arbetsuppgifter arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Vidare bör alla arbetstagare informeras om vad som gäller. Varje arbetsplats ska riskbedömas utifrån den verksamhet som bedrivs. I riskbedömningen ska det anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

Bedömningen av de allvarliga riskerna ska resultera i förslag till åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att åtgärderna blir vidtagna. Om arbetsgivaren saknar kompetens att göra en riskbedömning ska man ta hjälp av expertis utifrån, till exempel företagshälsovården. Riskbedömning ska ske i samverkan med skyddsombudet.

Prevent har sammanställt tips, mallar och checklistor som hjälp i arbetsmiljöarbetet. Läs mer på Prevents hemsida.

Du har rätt till lön om du står till arbetsgivarens förfogande

Principen är att en anställd har rätt till lön om arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete. Den som inte gör det har inte rätt till lön. Det innebär att en anställd normalt måste inställa sig på arbetsplatsen och vara beredd att utföra sina arbetsuppgifter. En arbetstagare kan därför inte välja att stanna hemma från jobbet av rädsla för att bli smittad av viruset. Om den anställde är på tjänsteresa och blir fast i karantän på grund av ett myndighetsbeslut ses det däremot som en del i tjänsten och lön ska betalas.

Om arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete har arbetstagaren rätt till lön oavsett om arbetsgivaren kan tillhandahålla något arbete. Om arbetsgivaren exempelvis inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt på grund av brist på material från Kina så har den anställde ändå rätt till lön. Om arbetsgivaren uppmanar den anställde att inte komma till arbetet på grund av att arbetsgivaren är rädd för smittan har arbetstagaren rätt till lön.

Om du har blivit smittat eller kan vara smittad

Den som blir sjuk av viruset och saknar arbetsförmåga har naturligtvis rätt till sjuklön från arbetsgivaren på vanligt sätt och därefter rätt till sjukpenning från Försäkringskassan om arbetsoförmågan blir långvarig.

Eftersom smittan klassats som allmänfarlig har den som är smittbärare men har arbetsförmåga och kan arbeta rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. För rätt till ersättning krävs att en läkare har beslutat att arbetstagaren inte får arbeta på grund av att denne är smittad eller kan vara smittad av Covid-19. Det krävs alltså ett läkarintyg för rätt till ersättning. Smittbärarpenning kan också betalas ut för att arbetstagaren ska till en läkare för att utreda om man är smittad.

Smittbärarpenningen är knappt 80 procent av lönen, dock högst 804 kr per dag. Någon karens finns inte när det gäller smittbärarpenning. Den som smittats eller kan antas ha smittats har också rätt till ersättning för resor som är nödvändiga för att göra läkarundersökningar, kontroller eller behandlingar.

På Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell information om ersättningar och vad som gäller kring exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab.

Läs mer på försäkringskassan


Korttidspermittering (ofta även kallat korttidsarbete)

Varför har facket kommit överens med arbetsgivarna om korttidspermittering?
Med anledning av den allvarliga situation som uppstått på den svenska arbetsmarknaden till följd av coronaviruset har Elektrikerna tecknat centrala avtal om korttidspermittering med statligt stöd på flera avtalsområden. Syftet med korttidspermittering är att våra medlemmar ska få behålla jobbet och att företaget ska kunna växla upp sin verksamhet snabbt igen när läget vänder.

Hur fungerar korttidspermittering?
Korttidspermittering innebär att företag som drabbas hårt i spåren av coronapandemin kan få statligt stöd för att undvika uppsägningar. För att det centrala avtalet ska gälla krävs även att lokala förhandlingar ska ske enligt en centralt överenskommen checklista som är del av avtalet. Avtalet innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut stor del av lönen. Den anställde kan få gå ner i arbetstid med 20%, 40%, 60% eller 80% med en reducering på lönen med 4%, 6%, 7,5% eller 12 %.

Hur länge kan jag vara korttidspermitterad?
Längden på din korttidspermittering ska framgå av överenskommelsen som din arbetsgivare meddelar eller ger dig.

Behöver jag som anställd göra något för att få ersättning vid korttidspermittering?
Efter att den lokala förhandlingen är klar så får du som anställd din (reducerade) lön som vanligt, utbetald av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansöker om och får ersättning från staten i efterhand.

Vem bestämmer vem som blir permitterad?
Det gör arbetsgivaren. Permittering behöver inte följa någon turordning utan arbetsgivaren kan ensidigt bestämmer vem som blir permitterad.

Min arbetsgivare saknar kollektivavtal och vill nu införa korttidsarbete med statligt stöd. Vad ska jag tänka på?
Arbetsgivaren kan inte ensidigt införa korttidsarbete på din arbetsplats. För att få statligt stöd för korttidsarbete måste det antingen finnas en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare eller finnas ett 70% stöd bland arbetstagarna för att införa det. Det bästa här är att som medlem kontakta Elektrikerna via vår medlemservice kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se och fråga om hur man ska gå tillväga för att få ett kollektivavtal på sin arbetsplats.

Jag är inte medlem i facket, förhandlar facket för mig också om jag blir permitterad?
Nej, vi förhandlar enbart för våra medlemmar. Du kan dock komma att omfattas av överenskommelser vi sluter, samt korttidspermittering.

Var kan jag läsa mer om korttidspermittering?
Läs mer om korttidspermittering på Tillväxtverket.

Varsel, uppsägning och ändrad arbetstid

Vad händer om jag blir varslad?
Ett varsel är en förvarning om uppsägning. Du är med andra ord inte uppsagd, en uppsägning ska vara skriftlig och ges till dig personligen. Vid uppsägning ska den lokala regionen i Elektrikerna förhandla med arbetsgivaren.

Kan arbetsgivaren göra undantag i turordningsreglerna på grund av Corona?
Nej.

När situationen med viruset blåser över – har man rätt att få tillbaka ett jobb man blev av med?
Om företaget behöver lika många anställda igen, och du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så kan du omfattas av återanställningsrätt. I uppsägningsbeskedet ska anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har du företrädesrätt då krävs det att du som är uppsagd informerar om att du vill ha rätt till företrädesrätten vid återanställning.

Hur lång är min uppsägningstid?
Vid tillsvidareanställning gäller normalt §11 Lagen om anställningsskydd (LAS).
Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av:

  • två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
  • tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
  • fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
  • fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och
  • sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Kan arbetsgivaren förkorta min uppsägningstid?
Nej, bara om du och arbetsgivaren kommer överens om det. Tänk på att ett sådant avtal även kommer att påverka din möjlighet att få a-kassa. Läs mer om reglerna kring a-kassa på Elektrikernas a-kassas hemsida.

Vilken lön ska jag ha under uppsägningstiden?
Ordinarie lön även om du inte har något arbete som kan utföras.

Kan min arbetsgivare ändra min heltidsanställning till en deltid nu?
Nej.

Vad händer om företaget jag jobbar på går i konkurs?
Som medlem kan du få hjälp och stöd av Elektrikerna vid konkurs. Det innebär att vi försöker säkerställa att konkursförvaltaren betalar ut de innestående löneskulder du har rätt tid. Vid arbetslöshet efter konkurs kan man även ta hjälp av vår inkomstförsäkring.

Kan min arbetsgivare tvinga mig att ta semester på grund av att det finns mindre att göra under coronapandemin?
Nej, arbetsgivaren kan inte tvinga dig att ta ut ledighet, varken semester, tjänstledigt eller arbetstidsförkortning.

Kan min arbetsgivare eller jag själv ändra eller återkalla redan beviljad semester?
Normalt sett inte. Om din arbetsgivare försöker kräva att du ska flytta din beviljade semester rekommenderar vi dock att du kontaktar oss. Däremot kan du och din arbetsgivare komma överens om att flytta semestern.

Hur kan jag få hjälp av Elektrikerförbundet?
Genom att bli medlem och höra av dig till oss och fråga om hjälp på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Utöver att du får förhandlingshjälp och någon att fråga om råd har medlemskapet i Elektrikerna också fler förmåner som du kan ha extra stor användning av just nu. Elektrikernas medlemsförmån Jobbkollen gör det exempelvis enklare för dig att söka jobb. Som medlem ingår också en inkomstförsäkringen. Elektrikernas inkomstförsäkring kan ge dig 80% av HELA din inkomst i 100 dagar om du blir arbetslös. Läs mer om villkoren kring inkomstförsäkringar och vilka övriga försäkringar som ingår i medlemskapet på Folksams hemsida.

Så påverkar coronapandemin Elektrikernas arbete

Som fackförbund måste vi ta vårt samhällsansvar för att minska smittspridningen och samtidigt värna om förbundets medlemmar, förtroendevalda och anställda.

Med anledning av det rådande läget i och med Coronaviruset Covid-19 har vi tvingats skjuta upp fackliga kurser och konferenser eller ställa om till digitala kurser och möten. 

Uppsökande verksamhet och medlemsmöten ställs om mot kontakter via telefon, video eller andra digitala hjälpmedel alternativt arbetsplatsbesök som äger rum utomhus eller på annat säkert sätt.

Regionkontor och förbundskontor kommer bara ha möjlighet att ta emot föranmälda besök då delar av personalen kommer jobba hemifrån. Förhandlingar och akuta ärenden såsom allvarliga arbetsmiljöproblem kommer givetvis fortsätta ske i så stor utsträckning det är möjligt. Vi vill vara tydliga med att arbetet med att hjälpa dig och alla andra medlemmar fortlöper som vanligt så tveka inte att be om hjälp.

 

Här hittar du information om det coronaviruset Covid-19:

Folkhälsomyndigheten
I Sverige är det Folkhälsmyndigheten som samlar allmän information i frågan. På deras webbplats hittar du frågor och svar om coronaviruset.

WHO
Senaste information och aktuella siffror hittar du på WHO:s webbplats.

1177 Vårdguiden
Regional information till privatpersoner om coronaviruset finns också på 1177.se Vårdguiden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en sammanställning av var du hittar information på flera olika språk om coronaviruset.

Har du frågor eller behöver du hjälp? Tveka aldrig att höra av dig till oss!

När du har frågor eller behöver hjälp, tveka aldrig att höra av dig till oss – vi är bara ett samtal bort även om vi kanske inte alltid kan delta fysiskt just nu. Kontakta vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Granskad: