Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska skapa en bra arbetsmiljö så ingen behöver råka ut för en olycka eller bli sjuk på grund av arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska vara organiserat och ständigt pågående. Detta ska göras i samverkan med Skyddsombud.

Det mesta som sker på en arbetsplats påverkar arbetsmiljön. Det är inte bara buller, farliga ämnen och skadliga arbetsställningar som är hälsofaror. För lite inflytande över arbetet, dåligt samarbete och påfrestande arbetstider är exempel på sådant som också kan få människor att må dåligt.

Det praktiska arbetsmiljöarbetet går i stora drag till så att man börjar med att undersöka arbetsmiljön för att se efter vilka risker som finns. Skyddsronder, arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, enkäter och mätningar är olika sätt att hitta risker på arbetsplatsen. Sedan åtgärdar man riskerna, för att sedan kontrollera att riskerna är borta.

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete men alla på arbetsplatsen ska delta i det arbetet. Arbetsmiljön är ytterst alltid arbetsgivarens ansvar, men det är viktigt att tänka på att alla anställda också har ett ansvar genom att vara bra arbetskamrater och påpeka fel och brister när de uppstår.

Anställda ska ha kunskaper om risker i arbetet och hur de kan förebyggas, och chefer ska ha tillräcklig kunskap om arbetsmiljöarbete. Alla företag, både stora och små, ska ha en arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är inte bara för de anställdas skull. Förbättringar av arbetssituationen minskar sjukskrivningar och ökar produktiviteten. Företaget får lättare att rekrytera kommande nya anställda.

Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas så kontaktar du ditt Skyddsombud. Finns det inget Skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta vår medlemsservice Kontakten.

Uppdaterad:
Kategorier: