Bli förtroendevald du också!

De förtroendevalda har ett av det finaste uppdrag man kan ha i fackföreningsrörelsen. De representerar sina arbetskamrater i kampen för ett bättre arbetsliv. Du som vill engagera dig mera i vår förening kan här nedan se vilka förtroendeuppdrag som finns och hur du går tillväga för att engagera dig i Elektrikerförbundet.

All makt utgår från medlemmarna. Facket får aldrig bli ett försäkringsbolag som säljer trygghetsprodukter till några som man upplever som kunder. Vi är vad vi är bara genom det engagemang som vi alla tillsammans lägger ned.

Det börjar hos oss själva. Vi klarar inte jobbet ensamma var och en för sig. Demokratin växer bara genom vårt engagemang och driv att vilja förbättra. Du som vill engagera dig mera i vår förening kan här nedan se vilka uppdrag som finns, kanske är det något som passar dig?

Hur blir jag förtroendevald?

Är du intresserad av att bli förtroendevald ska du i första hand kontakta fackklubben på din arbetsplats och berätta att du är intresserad. Det är medlemmarna på arbetsplatsen som väljer sina representanter, så bara för att du anmäler ditt intresse garanterar det inte att du blir vald. Du kan bli vald till olika uppdrag, som till exempel studieansvarig, sekreterare eller skyddsombud. Valen sker normalt på ett medlemsmöte men det kan också ske fyllnadsval under året.

Om du är intresserad av att bli förtroendevald på verksamhetskretsnivå eller om du vill veta mer om vad det innebär att bli förtroendevald kan du också fylla i intresseanmälan här nedan så tar någon kontakt med dig och berättar mera. Du behöver inte veta i förväg vilket uppdrag du är intresserad av, utan vi berättar gärna mera om de olika uppdragen och hjälper till att vägleda dig rätt!

Ditt engagemang gör skillnad! 

Intresseanmälan för att bli förtroendevald

Osäker på vilken avdelning du tillhör? Kolla upp det här: www.sef.se/avdelning

Förtroendeuppdrag som jag är intresserad av eller vill veta mer om

Vi samlar bara in dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och berätta mer om hur du kan gå vidare för att bli förtroendevald. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.sef.se/gdpr.

Elektrikernas förtroendeuppdrag

Det finns både förtroendeuppdrag på din arbetsplats och i den lokala avdelningen. Här är en lista på de vanligaste förtroendeuppdragen som Elektrikerna har:

Förtroendeuppdrag på arbetsplatsen

Fackligt ombud
På företag utan klubb så kan medlemmarna utse ett fackligt ombud som blir länken mellan Elektrikerförbundet och dess medlemmar på det företaget. Ombudet får relevant information från förbundet samt kallelser och inbjudningar till de träffar och möten som hålls, exempelvis avdelningens representantskap. Det är det fackliga ombudet som tar emot viktig information från arbetsgivaren enligt medbestämmandelagen (MBL §19, arbetsgivarens informationsskyldighet) samt för medlemmarnas talan när det sker större förändringar på arbetsplatsen.

Klubbordförande
Ordförandens roll är att samordna verksamheten, se till att styrelsen och de som har andra uppdrag i klubben vet vad som ska göras. Samt följa upp hur det arbetet går. Se till att styrelsemöten och medlemsmöten genomförs i tillräcklig omfattning samt leder dessa i demokratisk ordning. Ordföranden har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och de beslut som fattas. Ordföranden behöver känna till medlemmarnas vardag på arbetsplatserna, förstå företagets verksamhet och mål samt vara insatt i lagar och avtal som gäller för klubbens fackliga arbete. Klubbordförande får också inbjudan till avdelningens representantskap.


Sekreterare
Sekreteraren ansvarar för att klubben har ordning på fattade beslut. Sekreteraren ser till att uppdatera förbundets medlems- och uppdragsregister genom att anmäla de val som genomförs på årsmötet till regionkontoret. Sekreteraren för protokoll vid klubbens styrelse- och medlemsmöten samt ser till att de justeras och arkiveras.


Styrelseledamot
Att vara ledamot i klubbstyrelsen innebär att man är med och tar ansvar för helheten. Som ledamot kan/bör du också ha ett eget verksamhetsområde att ansvara för. Det kan handla om arbetsmiljö, studier, försäkringar, ackord eller liknande.


Studieansvarig
Studieansvarig ser till att styrelsen och övriga förtroendevalda har rätt och relevant utbildning för sitt uppdrag. Det ligger i rollen att utvärdera och rekrytera till de utbildningar som finns för respektive uppdrag. Studieansvarig rekryterar även medlemmar och ungdomar till medlemsutbildningar.

Skyddsombud
Skyddsombudets uppgift är att som fackligt förtroendevald företräda klubbens medlemmar gentemot företaget i arbetsmiljöfrågor. Ombudet ska delta i skyddsronder på företaget och dess arbetsplatser och rapportera om uppkomna brister till arbetsledning samt rapportera tillbud och arbetsskador till Arbetsmiljöverket och ETAK. Ha ett nära samarbete och planering av skyddsverksamheten med huvudskyddsombudet om ett sådant finns i annat fall med styrelsen. Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens verksamhet i klubben.

Elsäkerhetsombud
Som elsäkerhetsombud ser du tillsammans med skyddsombuden till att rätt utrustning och verktyg används för mätning av ström och arbete med elmaterial. Du ska även se till att elsäkerhets- och kontrollansvar utfärdas på rätt sätt ihop med arbetsgivaren samt att rätt utrustning finns för de uppgifterna. Som elsäkerhetsombud är det viktigt att du håller dig och klubbens medlemmar uppdaterade på ändringar i ellagstiftning och föreskrifter.

Ackordsansvarig
Ackordsansvariges uppgift är att vara ett stöd för dina arbetskamrater som jobbar på ackord. Du ska också hjälpa till och främja ackordsverksamheten genom rekrytering med mera. Det som är viktigt att tänka på är att då ackordsansvarig inte är ett egentligt fackligt uppdrag så måste du ha ytterligare ett förtroendeuppdrag för att få skydd av förtroendemannalagen. Förtroendemannalagen ger dig bland annat laglig rätt att vara ledig och utbilda dig för uppdraget.

Ledande montör
Den ledande montören leder arbetet på arbetsplatsen och företräder arbetslaget mot arbetsgivaren samt planerar lagets organisation. Den ledande montören ansvarar också i förhållande till arbetsgivaren för att arbetet utförs i enlighet med beskrivningar, ritningar och anvisningar samt arbetsledningens order. 


Utbildningsombud (Lärlingsombud)
Utbildningsombudet tar hand om lärlingarna på företaget och ser till så att deras utbildning inom företaget sköts på rätt sätt. Utbildningsombudet ska tillsammans med arbetsgivarens utbildningsansvarige se till att utbildningen inom företaget sköts i enlighet med ECY och bilaga 1 i Installationsavtalet. Ombudet är med när lärling anställs och informerar om klubbens verksamhet samt ser till att lärling blir registrerad till ECY samt rekryterar till förbundet. Ombudet följer upp att uppgifter fylls i det digitala lärlingssystemet KUB och skickas in efter uppfylld utbildning i företaget.


Försäkringsinformatör
Försäkringsinformatören ser till att arbetskamraterna är väl informerade om de försäkringar som finns genom lag, avtal och medlemskap i facket. Informatören ska hjälpa medlemmarna vid behov att anmäla på rätt sätt för de olika försäkringarna och vara den som har kontakten med den försäkringsansvariga på fackets regionkontor.


Valberedning
En valberedning ska arbeta fram förslag till de uppdrag som finns i klubben. Val ska genomföras på klubbens årsmöte. Samtliga medlemmar ska ges möjlighet att nominera till de olika uppdragen innan förslag lämnas. Sammansättningen i uppdragen ska spegla verksamheten när det gäller arbetsområden, ålder, erfarenhet, kön och etnicitet. De som föreslås ska stå bakom de fackliga värderingarna om allas lika värde och demokrati.


Förhandling och information enligt MBL §11, 12 och 19
De personer som har fått delegering att genomföra förhandling enligt Medbestämmandelagen äger rätt att genomföra de förhandlingar som är nödvändiga för organisationens räkning. Det kan handla om lönerevision, utrymmen, verktyg, kläder, företagsbilar, företagets utveckling och utbildning. Utan denna delegering får inga förhandlingar genomföras av en lokal klubb. Delegering sker av Elektrikerförbundet efter utbildning och erfarenhet efter varje årsmöte då klubbens val har registrerats.

Förtroendeuppdrag på avdelningen

Skolinformatör
Skolinformatören har en viktig roll att vara den första kontakten som många som studerar till elektriker har. Skolinformatören besöker El- och Energiprogrammet och berättar om hur facket, arbetsmarknaden och svenska modellen fungerar samt rekryterar studerandemedlemmar till förbundet.

Ackordsuppsökare
Ackordsuppsökarens uppgift är att söka upp medlemmar och informera dem om fördelarna med att jobba på ackord. Desto fler som jobbar på ackord desto högre blir lönerna för alla elektriker. Ackordsuppsökaren kan också hjälpa medlemmar som är osäkra på hur de går till väga när det är dags att skicka in den första ackordssedeln. 

Regionalt skyddsombud (RSO)
Det regionala skyddsombudet har som huvudsaklig uppgift att aktivera och stödja arbetsmiljöarbetet, framförallt på mindre företag. Regionala skyddsombud kan träda in när det lokala skyddsombudet behöver stöd eller på arbetsplatser där det inte finns en skyddskommitté. De har också i uppgift att se till att lokala skyddsombud utses. Om det inte är möjligt att utse ett lokalt skyddsombud, tar alltså det regionala skyddsombudet över den rollen. 

Avdelningsordförande
Leder och ansvarar för det fackliga arbetet i avdelningen.

Avdelningsstyrelseledamot
Hjälper avdelningsordförande att leda och ansvara för det fackliga arbetet i avdelningen.

Ledamot till Centrala representantskapet, CR 
På CR fattar man beslut och inriktning om facklig verksamhet, ekonomi, medlemsavgifter, motioner med mera. Detta sker genom att valda ledamöter från alla avdelningar träffas en gång per år och röstar.

Valberedning 
Ger råd om vem eller vilka som är bäst lämpade att leda det fackliga arbetet.

Uppdaterad: