Region Mitt

För skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att som fackligt förtroendevald företräda klubbens medlemmar gentemot företaget i arbetsmiljöfrågor. Ombudet ska delta i skyddsronder på företaget och dess arbetsplatser och rapportera om uppkomna brister till arbetsledning samt rapportera tillbud och arbetsskador till Arbetsmiljöverket och ETAK. Ha ett nära samarbete och planering av skyddsverksamheten med huvudskyddsombudet om ett sådant finns i annat fall med styrelsen. Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens verksamhet i klubben.

För frågor om eller kring skyddsombud ring
Regionalt Skyddsombud
Stefan Lyshed-Jakobsson 010-434 05 54

Uppdaterad: