Fotograf: Anna Ledin Wiren

Dagordning för förbundsmötet

Nedan hittar du dagordningen till Svenska Elektrikerförbundets förbundsmöte som ägde rum den 27-29 maj 2018. 

 1.  Öppnande
 2. Val av Sekreterare
 3. Val av Protokollsjusterare
 4. Val av extra mötesordförande för mötet
 5. Fastställande av dag- och arbetsordning
 6. Fastställande av deltagarförteckning
 7. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning
 8. Presentation ungdomsmandat
 9. Parentation
 10. Styrelsens verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2017
 11. Revisorernas berättelse
 12. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 14. Beslut i anledning av överskott eller underskott enligt balansräkningen
 15. Val av redaktionsutskott
  1. Nominering
  2. Val
 16. Lönetillägg och Arvoden
  1. Lönetillägg
   1. Ordförande
   2. 1:e vice ordförande
   3. 2:e vice ordförande
   4. Förhandlingschef
  2. Arvoden
   1. Förbundsstyrelse inklusive suppleanter
   2. Verksamhetsledare i verksamhetskrets
   3. Ledamot i verkställande utskott i verksamhetskrets
   4. Revisorer inklusive suppleanter
   5. Centralt valutskott
 17. Fastställa uppdragsreglemente
 18. Nominering och val av förbundsordförande
  1. Nominering
  2. Val
 19. Nominering och val av 1:e vice förbundsordförande
  1. Nominering
  2. Val
 20. Nominering och val av 2:e vice förbundsordförande
  1. Nominering
  2. Val
 21. Nominering och val av förhandlingschef
  1. Nominering
  2. Val
 22. Nominering och val av revisorer och suppleanter för dessa
  1. Nominering
  2. Val
 23. Val av auktoriserad revisor och suppleant
  1. Nominering
  2. Val
 24. Nominering och val av centralt valutskott
  1. Nominering
  2. Val
 25. Nominering och val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
  1. VK 1 - Ordinarie ledamot
   1. Nominering
   2. Val
  2. VK 1 -1:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  3. VK 1 - 2:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  4. VK 2/10 - Ordinarie ledamot
   1. Nominering
   2. Val
  5. VK 2/10 - 1:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  6. VK 2/10 - 2:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  7. VK 8 - Ordinarie ledamot
   1. Nominering
   2. Val
  8. VK 8 - 1:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  9. VK 8 -2:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  10. VK 9 - Ordinarie ledamot
   1. Nominering
   2. Val
  11. VK 9 - 1:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  12. VK 9 - 2:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  13. VK 15 - Ordinarie ledamot
   1. Nominering
   2. Val
  14. VK 15 - 1:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  15. VK 15 - 2:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  16. VK 16 - Ordinarie ledamot
   1. Nominering
   2. Val
  17. VK 16 - 1:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  18. VK 16 - 2:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  19. VK 21 - Ordinarie ledamot
   1. Nominering
   2. Val
  20. VK 21 - 1:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  21. VK 21 - 2:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  22. VK 26/31 - Ordinarie ledamot
   1. Nominering
   2. Val
  23. VK 26/31 - 1:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  24. VK 26/31 - 2:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  25. VK 28 - Ordinarie ledamot
   1. Nominering
   2. Val
  26. VK 28 - 1:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
  27. VK 28 - 2:e suppleant
   1. Nominering
   2. Val
 26. Nominering och val av centralt ungdomsansvarig
  1. Nominering
  2. Val
 27. Val av verkställande utskott i verksamhetskretsar, se § 22 mom 5, VU i VK 31
  1. Nominering
  2. Val
 28. Val av tre centrala representantskaps- och förbundsmötesordföranden för den kommande förbundsmötesperioden
  1. Nominering
  2. Val
 29. Av styrelsen hänskjutna ärenden
  1. Beslut om nya stadgar
  2. Verksamhetsinriktning 2019-2022
   1. Underlagsrapporter - Arbetsmiljö
   2. Underlagsrapporter - Närhet medlem - organisation
   3. Underlagsrapporter - Jämställdhet och mångfald
   4. Underlagsrapporter – Förhandlingsverksamhet
   5. Underlagsrapporter - Fackligt politiskt
   6. Beslut om verksamhetsinriktning 2019-2022
  3. Medlemsutveckling
  4. Verksamhetsrapporter
  5. Avtal
 30. I stadgeenlig ordning inkomna motioner
  1. Motioner – Stadgar
   1. 2018-480 Tydlighet för medlemmen och verkställande utskottet 2. 2018-479 Geografiskt förankrat inflytande
   2. 2018-477 Mer tydlig arbetsordning
   3. 2018-472, 2018-442 Hundra procent förhandlingsverksamhet
   4. 2018-469 Motioner gällande SEFs stadgar
   5. 2018-465 Uppdraget av granskning av VUs verksamhet ska inte begränsas
   6. 2018-464 Skiljemannaförfarande
   7. 2018-463 Val av ombud till CR och FM
   8. 2018-462 Fördelning av ungdomsmandat på CR och FM
   9. 2018-449 Förbundsledningen ska inte förhandla sina egna löner och ersättningar
   10. 2018-381 Rätt att närvara
   11. 2018-366 Unga företräder unga bäst
  2. Motioner – Medlemsavgift
   1. 2018-565 Avgiftstoppar
   2. 2018-452 Avgiften för mammor som är mammalediga
   3. 2018-450 Medlemsavgift som idag tas ut av föreningen på enskilda medlemmar i SEF
   4. 2018-443 Utred en modern medlemsavgift
   5. 2018-313 Medlemsavgiften
   6. 2018-53 Fackavgift (2)
   7. 2018-49 Fackavgift
   8. 2018-41 Ett tak på fackavgiften
   9. 2015-535 Medlemsavgift för FFV
  3. Motioner – Fackligt politiskt
   1. 2018-456 Trygghet på jobbet
   2. 2018-363 Förtidspensionering
   3. 2018-48 Längre semester
   4. 2018-46 Facket opolitiskt
   5. 2018-42 Semester
  4. Motioner – Försäkring
   1. 2018-455, 2018-389 Pension vid 65 år
   2. 2018-390 Trygghet på jobbet
   3. 2018-365 Utred möjligheten att teckna en tandvårdsförsäkring
   4. 2018-47 Försäkringar
  5. Motioner – Policy
   1. 2018-453 Ingen sprit
   2. 2018-364 Alkohol för medlemspengar – nej tack
  6. Motioner – Övrigt
   1. 2018-478 Utbildningssatsning
   2. 2018-476 Ackordswebben
   3. 2018-471 Inför tydliga mål med studierna
   4. 2018-470 Ett förslag på studieanalys
   5. 2018-458, 2018-388 Nej till förändring i strejklagstiftningen
   6. 2018-447 En sund ekonomi skapar ett starkt Elektrikerförbund
   7. 2018-445 Upplysta medlemmar – fler medlemmar
   8. 2018-444 Ett system som speglar verkligheten
   9. 2018-51 Alla som studerat till elektriker ska ha rätt till lärlingsplats hos företag som får statlig hjälp för sitt företag
   10. 2018-45 Att Elektrikerförbundet blir arbetsgivare
   11. 2018-33 Modernisering av våra fanor och traditioner
 31. Fastställa valkretsar för val av ombud till Centrala Representantskapet och Förbundsmöte
 32. Fastställa valkretsar och mandatfördelning till val av övriga förbundsstyrelseledamöter
 33. Avslutning
Uppdaterad: