Frågor & Svar

Här samlar vi de frågor som vi ofta får. Frågorna har sorterats upp med underrubriker för att du enkelt ska hitta den information du letar efter.

Du är välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0771-10 14 00 eller mejla oss på kontakten@sef.se om du inte hittar svaret på din fråga här.

Välj kategori

Medlemskap

Studerandemedlem

Medlemsavgifter

Försäkringar

Kollektivavtal

 • En heltidsanställd arbetstagare som har arbetat hela perioden 1 april till 31 mars under ett år får full arbetstidsförkortning med 29 timmar (2020) för samma tidsperiod året efter. Arbetstagare med kortare arbetstid än heltid, får tid för arbetstidsförkortning i proportion därtill.

  För arbetstagare som inte arbetar hela intjänandeåret, dvs som börjar eller slutar sin anställning under perioden eller är frånvarande av orsak som inte ersätts med lön av arbetsgivaren, beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen enligt följande:

  Arbetad tid med lön från arbetsgivaren i antal kalenderdagar/365 × 29 timmar (vid fullt intjänande).

  Intjänad tid överförs till arbetstagarens individuella tidbank den 1 april uttagsåret enligt 4 kap § 12.

  Om arbetstagaren slutar sin anställning tillförs tidbanken intjänad tid per sista anställningsdag och slutreglering sker enligt bestämmelserna om tidbank.

  Läs mer i kapitel 4, Arbetstid, i Installationsavtalet

 • På våra största kollektivavtal, Installationsavtalet och Kraftverksavtalet, har vi förhandlat fram att då Nationaldagen infaller på en tisdag är måndagen före ledig och om den infaller på en torsdag, då blir fredagen ledig. Detta innebär alltså att när Nationaldagen infaller på en lördag eller söndag är det en vanlig röd dag, men du får ingen annan extra ledig dag.

  Du som däremot jobbar under något av våra larmavtal har en annan ledig dag utan löneavdrag om Nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Våra kollektivavtal kan skilja sig åt så kolla upp vad som gäller för avtalet som du jobbar på:

  Elektrikernas kollektivavtal

 • Du är skyldig att arbeta kvar under din uppsägningstid. Du har däremot rätt till betald ledighet för att söka arbete och besöka Arbetsförmedlingen. Kom ihåg att du måste ansöka om ledigheten.

 • Anställningsformen du har och vad som står i kollektivavtal eller lag styr hur lång uppsägningstid du har. Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden normalt minst en månad. Under uppsägningstiden har du rätt till lön oavsett om din arbetsgivare har eller inte har något arbete åt dig. Om du har en tidsbegränsad anställning gäller den till det slutdatum som står på ditt anställningsavtal.

 • En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen eller skickas som rekommenderat brev. Företaget är skyldigt att informera dig om uppsägningstider och från vilket datum anställningen upphör samt hur du anmäler företrädesrätt till återanställning.

 • Senast två månader före din semester har du rätt att få besked om din ledighet. Endast i särskilda fall räcker det med en månad.

 • De första 120 dagarna i föräldraledigheten är semesterlönegrundande. Dessa dagar ska räknas som om du hade arbetat och ge betalda semesterdagar. Du har alltid rätt till 25 semesterdagar per år – betalda eller obetalda.

 • Du har möjlighet att spara de betalda semesterdagar du har utöver 20 dagar. Enligt lagen får du spara de överskjutande dagarna till ett annat år, dock högst i fem år. Obetalda semesterdagar kan inte sparas.

 • Både du och din arbetsgivare har rätt att kräva att semestern plockas ut under fyra veckors sammanhängande tid under perioden juni – augusti. Är ni överens kan semesterveckorna delas upp eller flyttas till en annan tid på året.

 • Enligt lag har alla rätt till 25 semesterdagar per år. Däremot har inte alla rätt till 25 betalda semesterdagar. Hur många dagar du får beror på hur lång din anställningstid har varit under intjänande året. Intjänande år är den 12-månadersperiod, vanligtvis 1 april – 31 mars, som är närmast före det år du tar ut din semester.

 • Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal så har du rätt till permission för nära anhörigs begravning. Som nära anhörig räknas make/maka, registrerad partner, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar. För dig som är anställd under Kraftverksavtalet räknas även mor- och farföräldrar som nära anhörig.

Avtalsrörelse

Nya reseregler (Installationsavtalet)

Lärling

Arbetsmiljö

 • Arbetsgivaren betalar sjuklön de första två veckorna bortsett från en karensdag om du är sjuk. Glöm inte att arbetsgivaren ska ha ett läkarintyg av dig från den 8:e dagen.

  Kontakta facket om du blir sjuk längre än 14 dagar, detta pågrund av att det kan finnas försäkringar och annan hjälp att få.

 • Om du råkar ut för en olycka på arbetet ska din arbetsgivare och du göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och AFA. Det är bra om du även pratar med ditt Skyddsombud.

  Om du inte har något Skyddsombud på företaget ska du ringa till Kontakten, vår medlemsservice.

 • När du råkar ut för något där du inte gör illa dig - men du kunde ha gjort - är du skyldig att göra en tillbudsanmälan.

  Ta reda på hur ditt företag vill att man gör en tillbudsanmälan. Har de inga rutiner, berätta för din arbetsgivare vad som kunde ha hänt.

  Är du osäker? Kontakta alltid ditt Skyddsombud. Om du inte har något Skyddsombud på företaget ska du ringa till Kontakten, vår medlemsservice.

  LADDA NED TILLBUDSANMÄLAN

 • Vill du förbättra din arbetsmiljösituation? Ta kontakt med din närmsta chef eller ditt skyddsombud.

  Du kan även skicka din idé direkt till oss på förbundet i vår frågelåda.

 • Du kan bidra genom att rapportera eventuella tillbud och risker, det är ett led i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, så det inte övergår till ett olyckstillfälle. Vill du förbättra din arbetsmiljösituation ta kontakt med din närmsta chef eller ditt skyddsombud.

 • Det finns inget damm som är bra att få in i kroppen. När det gäller damm på byggarbetsplatser så kan det bestå av många olika beståndsdelar, och därigenom varierar skadligheten. Normalt sett på bygget förekommer det att det borras/spåras eller bilas i betong. Då frigörs kvarts som finns i all betong och sten. Kvarts är farligt och måste hanteras på rätt sätt.

  Vet man inte vad dammet innehåller förutsätter man att det innehåller kvarts och hanterar det enligt föreskrifterna i AFS.

 • Fallolyckor är vanliga och kan ge allvarliga konsekvenser. Gör en riskbedömning på arbetsplatsen och gör en bedömning om arbetet kan utföras säkert med stege. Är svaret nej, så ska annan utrustning användas t.ex. ställning eller lift. Läs mer här.

 • Det finns krav både ifrån Arbetsmiljölagen och i kollektivavtalet som reglerar företagshälsovård.

  Lagen talar om att arbetsgivaren ska tillhandahålla den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Detta betyder att det är viktigt att arbetsgivaren identifierar de risker som kan förekomma på arbetsplatsen (ihop med skyddsombud där det finns), för att bl.a. kunna erbjuda rätt företagshälsovård.

  Respektive kollektivavtal reglerar företagshälsovård så ta en titt i ditt avtal för mer information.

Arbetsgivare

 • Vi behöver kopia av anställningsavtal och gymnasiebetyg för att kunna registrera lärlingen. Därefter får både företaget och lärlingen a-kortet.

 • Kollektivavtalet med Svenska Elektrikerförbundet reglerar villkoren för dina anställda på de flesta områden. Allt från arbetstid, restid, ledigheter, arbetsmiljö, skyddsutrustning, kläder till ackordprislistan.

  Förutom att både du och dina anställda får ett regelverk som ni är överens om ska företaget teckna ett grundavtal med Fora. Det är ett försäkringspaket som täcker in det mesta om de blir sjuka, får en arbetsskada, förlorar jobbet eller i värsta fall omkommer. Dessutom ingår förstås pensionsavsättningar i avtalsförsäkringarna. Det ger dina anställda ett riktigt bra skydd!

  Vid kollektivavtalsteckning, vänder du dig till närmaste regionkontor.
  Ni kommer då överens om den fortsatta hanteringen för ert företag.

 • Nej, om ni inte har några anställda kvar kan ni ansöka om avgiftsbefrielse. Det görs skriftligen till kontakten@sef.se där ni anger ert organisationsnummer och meddelar att ni vill ansöka om avgiftsbefrielse.

 • När du som företagare har frågor eller funderingar vänder du dig till vår arbetsgivarservice Kontakten. Du får svar på frågor som rör lagar, arbetsmiljö, lärlingar, avgifter mm.

  Ring:
  0771-10 14 00

  Öppettider
  Måndag-torsdag kl: 08.00-18.00
  Fredag kl: 08.00-16.00

  Eller mejla:
  kontakten@sef.se

 • Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.

  Du som arbetsgivare är skyldig att förvissa sig om att den som ska utföra ett jobb får tillräcklig instruktion och verkligen lär sig arbetet. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

  Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Om det finns flera chefer på olika nivåer, utgå alltid från att ansvaret är ditt även om det juridiskt sett visar sig att ansvaret ligger på en högre eller lägre nivå.

  Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Försök att se arbetsmiljöarbetet som en positiv åtgärd, som gagnar alla. Involvera skyddsombudet för att dra nytta av hans/hennes kunskaper för att gemensamt hitta lösningar i arbetsmiljöfrågor.

 • Första kravet är att företaget har tecknat Installationsavtalet. Det är i bilaga 1, (Yrkesutbildningsavtalet) som alla regler om lärlingar finns. Andra kravet är att lärlingen skall ha rätt utbildning enligt branschkraven.

  Lärlingshandlingar skall sändas in till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) för bedömning och registrering. Därefter sändes lärlingskort ut till företag och lärling.

  Lärlingen skall ha en tillsvidareanställning. De första 720 timmarna är en ömsesidig prövotid (alltså ingen provanställning).

  Lärlingstiden delas i två delar:

  1. Först perioden 1 - 720 timmar.
  2. Andra perioden 721 timmar - tills dess att lärlingstiden är klar (vanligast 1600 timmar).

  När lärlingstimmarna är klara är det dags för certifiering. Den dag då alla timmar är jobbade är det samma som 1:e års montörsdag. Det är denna datum som kommer att stå på certifikatet.