Fotograf: Linus Meyer

Elsäkerhet

Inför alla elarbeten så ska du veta vilka risker du kan råka ut för och utifrån det så väljer du arbetsmetod.

Förebyggande av elolyckor

Det går att undvika allvarliga elolyckor genom förebyggande åtgärder.
• Följ upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.
• Upprätta en bra kommunikation mellanarbetsledning, elsäkerhetsledare      (tidigare elarbetsansvarig) och arbetslag.
• Följ alltid gällande lagar och regler samt tillverkarnas anvisningar.
• Se över den egna säkerheten som till exempel arbetssätt, ergonomisk
  belastning, kompetens och beteende.
• Använd skyddsutrustning, skyddskläder är en del av din skyddsutrustning.

Om en elolycka inträffar - uppsök alltid sjukvård!

Tänk på att första hjälpen kan rädda liv, glöm inte att undersöka hela kroppen.

Hjärtats funktion
Vid hjärtstopp, starta hjärt- lungräddning.
Brännskador
Kyl omedelbart brännskador, glöm inte att undersöka hela kroppen.
Fallskador
Orsaken till en fallolycka kan vara en elolycka.

Läkarundersökning
Vad undersöks i samband med en elolycka?
• Medvetande
• Blodcirkulation
• Nerv-, muskel- och rörelsefunktion
• Brännskador
• Hjärtats funktion (EKG)
• Akuta psykiska reaktioner

Var uppmärksam på följande efter en strömskada
Du som skadats i samband med en elolycka kan få besvär en tid efter att skadan inträffat. Om det händer ska du uppsöka sjukvård. Var uppmärksam på förändringar till exempel i muskelfunktion, domningar i händer och fötter.

Ny uppföljning bör ske en tid efter olyckan
• Hörselundersökning
• Synkontroll
• Psykisk undersökning
• Undersökning av nerver
• EKG
• Kontroll av balanssinne

Anmälan av elolycka och uppföljning
Om det sker en Elolycka så ska det anmälas till arbetsgivare och Försäkringskassan. Arbetsgivaren anmäler olyckan till Arbetsmiljöverket. Orsaken till en elolyckan ska alltid utredas. Av utredningen ska framgå hur olyckan kunde inträffa, vilka skador som uppstått, strömväg och exponeringstid.

Läs om elsäkerhetsledare och kontrollansvar

KONTROLLANSVAR
SEF/EIO

ELSÄKERHETSLEDARE
SEF/EIO

 

Vägledning vid elolycka

I den här broschyren finner du information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar.

Uppdaterad:
Kategorier: